Projekty specjalne Centrum

Strona g³ówna » Projekty » Summer University Warsaw

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Summer University Warsaw

Summer University Warsaw (Szko³a Letnia SGH) to kurs dokszta³caj±cy z zakresu ekonomii i zarz±dzania realizowany przez CREN SGH we wspó³pracy z Samorz±dem Studentów SGH.

Kurs adresowany jest przede wszystkim do studentów zagranicznych pierwszego stopnia studiów. Zajêcia odbywaj± siê w okresie wakacyjnym, prowadzone s± w j. angielskim.

Ka¿da edycja Szko³y Letniej SGH odbywa siê pod okre¶lonym has³em tematycznym (w roku 2013 brzmi on "Jak byæ konkurencyjn± firm± w Polsce i Europie ¦rodkowej – recepta na sukces"). £±czny wymiar zajêæ wynosi 64 godziny, realizowane w okresie dwóch tygodni. Wyk³ady i æwiczenia prowadz± pracownicy naukowo-dydaktyczni SGH oraz praktycy gospodarczy. Rekrutacja odbywa siê na podstawie opracowanego i przes³anego przez studenta eseju. Na koniec zajêæ uczestnicy przystêpuj± do testu zaliczeniowego. 

Ankiety ewaluacyjne realizowane po zakoñczeniu ka¿dej edycji wykazuj± bardzo pozytywn± ocenê zajêæ przez uczestników. Zdecydowana wiêkszo¶æ ankietowanych poleci³oby Szko³ê Letni± SGH swoim przyjacio³om, a tak¿e poleci³oby Polskê jako kraj interesuj±cy i warty odwiedzenia.


Galeria zdjêæ z SUW 2012:Information in English available here