Projekty specjalne Centrum

Strona g³ówna » Projekty » Akademia M³odego Ekonomisty

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Akademia M³odego Ekonomisty

 

Akademia M³odego Ekonomisty (AME) to program edukacji ekonomicznej gimnazjalistów, prowadzony przez Fundacjê Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych wraz z lokalnymi partnerami: Szko³a G³ówn± Handlow± w Warszawie oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

Akademia funkcjonuje od wrze¶nia 2008 roku jako siostrzany program Ekonomicznego Uniwersytetu Dzieciêcego w Warszawie. Przez dwa lata prowadzona by³a w SGH w Warszawie. O¶rodek AME w Katowicach dzia³a od wcze¶nia 2010.

Program ka¿dego semestru AME obejmuje 6 spotkañ z zakresu nauk ekonomicznych (zobacz archiwum programów AME). Spotkania trwaj± 90 minut, w tym: 5’ – wprowadzenie, 35’ – wyk³ad, 25’ – praca w grupach, 20’ – dyskusja w formie seminaryjnej, 5’ – podsumowanie merytoryczne spotkania. Zajêcia prowadzone s± przez nauczycieli akademickich SGH oraz ekspertów Fundacji. Uczestnicy zajêæ maj± szansê powróciæ do wyk³adów dziêki materia³om edukacyjnym publikowanym na stronie internetowej Akademii. W zwi±zku z seminaryjnym charakterem grupy jej liczebno¶æ jest ograniczona. Limit przyjêæ do Akademii zosta³ okre¶lony na poziomie 60 studentów.

Ka¿dy student Akademii, obecny na minimum 4 z 6 spotkañ w danym semestrze, otrzyma dyplom ukoñczenia semestru. Dla najlepszych studentów przewidziane s± równie¿ drobne upominki.

Spo¶ród 60 uczestników pierwszego semestru (wrzesieñ-grudzieñ 2008 r.), zaliczenie otrzyma³o 46 osób. Tytu³ Najlepszego Studenta Akademii M³odego Gimnazjalisty zdoby³a Ma³gorzata G³ogowska, która w nagrodê otrzyma³a iPhone’a 3G. Semestr letni (II edycja, luty-czerwiec 2009 r.) zakoñczy³o 52 uczestników AME. Najwy¿sz± notê z testu koñcowego uzyska³a Weronika Karwowska, w nagrodê otrzymuj±c markowego netbooka (firmy Toshiba). Absolwentami III edycji (wrzesieñ-grudzieñ 2009 r.) zosta³o a¿ 75 uczestników, a tytu³em Najlepszego Studenta AME uhonorowali¶my Micha³a Radka, który bezb³êdnie napisa³ test koñcowy i otrzyma³ notebooka firmy Dell. IV edycjê (marzec-czerwiec 2010 r.) ukoñczy³o 66 uczestników, a najlepsz± z nich okaza³a siê Dominika Hamulczuk (zobacz galeriê zwyciêzców). I edycjê w Katowicach wygra³ Oskar Adamus.

 

Wiêcej informacji na: www.gimversity.pl.