Aktualno¶ci

Strona g³ówna » Archiwum wiadomo¶ci

Archiwum wiadomo¶ci

Letnia Akademia Ekonomii – Tydzieñ dla Gimnazjalistów to nowa inicjatywa edukacyjna SGH. Do uczestnictwa w zajêciach w dniach 6-10 lipca 2009 r. zapraszamy uczniów klas 1. i 2. szkó³ gimnazjalnych. Rejestracja: 20 maja – 7 czerwca 2009 r.

[Data publikacji: 14.5.2009]

12 maja br. odby³y siê kolejne spotkania Ekonomicznego Uniwersytetu Dzieciêcego oraz Akademii M³odego Ekonomisty. Dzieci podczas warsztatów tworzy³y produkt turystyczny, a gimnazjali¶ci dowiedzieli siê, czy w ekonomii 2+2=4.

[Data publikacji: 11.5.2009]

Egzaminy z wyk³adów e-learningowych

W maju i czerwcu 2009 r. odbêd± siê egzaminy z miêdzyuczelnianych oraz miêdzynarodowych wyk³adów e-learningowych. Zapraszamy do zapoznania siê ze szczegó³owymi informacjami.

[Data publikacji: 8.5.2009]

wiêcej

 

Kwietniowy numer e-mentora

 

Ukaza³ siê nowy, 29. numer dwumiesiêcznika e-mentor.

 

Zapraszamy do lektury pisma w wersji elektronicznej.

[Data publikacji: 16.4.2009]

21 kwietnia br. odby³y siê kolejne spotkania Ekonomicznego Uniwersytetu Dzieciêcego oraz Akademii M³odego Ekonomisty. Dzieci uczy³y siê sztuki negocjacji, a gimnazjali¶ci dowiedzieli siê, jak wykorzystaæ kreatywo¶æ do rozwi±zywania problemów.

[Data publikacji: 16.4.2009]

31 marca 2009 r. studenci Ekonomicznego Uniwersytetu Dzieciêcego oraz Akademii M³odego Ekonomisty uczestniczyli w kolejnych spotkaniach. Tematem zajêæ EUD by³ marketing i relacje z klientami. Wyk³ad i warsztaty AME dotyczy³ rynku ubezpieczeñ.

[Data publikacji: 31.3.2009]

Termin realizacji e-learningowego szkolenia BHP dla studentów pierwszego semestru studiów zosta³ przed³u¿ony do 30.IV.2009 r. Szkolenie dostêpne jest na platformie www.e-sgh.pl, po wype³nieniu elektronicznej karty zg³oszeniowej. Szkolenie jest obligatoryjne – student, który w pierwszym semestrze studiów nie zrealizuje szkolenia BHP nie uzyska zaliczenia semestru.

[Data publikacji: 31.3.2009]

10 marca 2009 r. odby³y siê kolejne spotkania Ekonomicznego Uniwersytetu Dzieciêcego oraz Akademii M³odego Ekonomisty. Studenci EUD zastanawiali siê wraz z prof. Leszkiem Balcerowiczem, dlaczego jedne kraje s± biedne a inne bogate, za¶ uczestnicy AME poznali techniki zarz±dzania projektami. Kolejne spotkanie 31 marca br.

[Data publikacji: 9.3.2009]

Szkolenie dla pracowników SGH

6 marca 2009 r. zorganizowane zosta³o szkolenie "Doskonalenie umiejêtno¶ci kierowniczych" adresowane do kierowników jednostek SGH.

[Data publikacji: 6.3.2009]

Eliminacje okrêgowe Olimpiady Przedsiêbiorczo¶ci

5 marca 2009 r. w AE w Katowicach, UE w Krakowie, UE we Wroc³awiu, UE w Poznaniu oraz SGH w Warszawie odby³y siê eliminacje okrêgowe Olimpiady Przedsiêbiorczo¶ci. Szczegó³owe informacje organizacyjne dostêpne s± na stronie Olimpiady.

[Data publikacji: 4.3.2009]

Strona: 1 2 3 4 5 6