O nas

Strona g³ówna » O nas » Artyku³y informacyjne

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Artyku³y informacyjne


Informacje dotycz±ce dzia³añ podejmowanych przez Centrum oraz realizowanych projektach s± publikowane w wielu czasopismach. Poni¿ej znajduj± siê linki do artyku³ów.


Zobacz równie¿:
Forum akademickie

Gazeta SGH

Pozosta³e publikacje