Oferta szkoleniowa Centrum

Strona g³ówna » Szkolenia » Seminaria » Bezpieczeñstwo wewnêtrzne

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Bezpieczeñstwo wewnêtrzne

21 marca 2011 r. zorganizowane zosta³o we wspó³pracy z Centralnym O¶rodkiem Szkolenia Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego seminarium nt. "Bezpieczeñstwo wewnêtrzne". Spotkanie adresowane by³o zarówno do nauczycieli akademickich, jak i pracowników administracji naszej Uczelni.

Cykl wyk³adów sk³adaj±cy siê na seminarium prowadzony by³ przez ekspertów ABW. Ka¿dy z wyk³adów trwa³ ok. 45 minut.

Program seminarium

  • 9:00-9:45, Aktualne zagro¿enia terrorystyczne w RP – zagro¿enia terrorystyczne na ¶wiecie oraz w kraju; funkcjonowanie Centrum Antyterrorystycznego ABW jako element ochrony przed dzia³aniami terrorystycznymi na terenie naszego kraju;
  • 10:00-10:45, Zagro¿enia dla ochrony informacji niejawnych – niebezpieczeñstwa (w tym najczê¶ciej pope³niane b³êdy), na jakie nara¿eni s± urzêdnicy w zwi±zku z wytwarzaniem, obiegiem i dostêpem do informacji niejawnych w urzêdach administracji pañstwowej; algorytm w³a¶ciwego postêpowania z informacjami niejawnymi w celu niedopuszczenia do zagro¿enia ich bezpieczeñstwa;
  • 11:00-11:45, Bezpieczeñstwo teleinformatyczne – ¼ród³a zagro¿eñ dla sieci teleinformatycznych oraz ich u¿ytkowników, formy ataków, sposoby ochrony przed zagro¿eniami, funkcjonowanie zespo³u CERT.GOV.PL;
  • 12:00-12:45, Bezpieczeñstwo ekonomiczne pañstwa – zagadnienia zwi±zane z zagro¿eniami ze strony przestêpczo¶ci zorganizowanej, zabezpieczeniem przed korupcj±, dzia³alno¶ci± grup wp³ywu i lobbingiem; rola instytucji pañstwowych – w tym ABW – w rozpoznawaniu, zapobieganiu i zwalczaniu zagro¿eñ godz±cych w bezpieczeñstwo ekonomiczne pañstwa;
  • 13:00-13:45, Proliferacja broni masowego ra¿enia i zagro¿enia rozpoznane w tym obszarze – pojêcie poliferacji broni masowego ra¿enia, próba odpowiedzi na pytanie "czy Polska jest miejscem poliferacji?", schematy reagowania w przypadku ataku z u¿yciem broni masowego ra¿enia;
  • 14:00-14:45, Wybrane zagadnienia z dzia³alno¶ci obcych s³u¿b specjalnych – zagro¿enia dla bezpieczeñstwa pañstwa ze strony obcych s³u¿b specjalnych – schematy dzia³alno¶ci przedstawicieli obcych s³u¿b na terenie naszego kraju oraz wskazówki co do w³a¶ciwego zachowania/postêpowania w przypadku, gdy urzêdnik jest celem dzia³añ obcego wywiadu.