Oferta szkoleniowa Centrum

Strona g³ówna » Szkolenia » Seminaria » Budowa uczelnianych aktów prawnych

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Budowa uczelnianych aktów prawnych

17 pa¼dziernika 2011 r. odby³o siê seminarium pt. Budowa uczelnianych aktów prawnych – redagowanie dokumentów zwi±zanych z dzia³alno¶ci± organów uczelni.

 

Program seminarium:

  1. Rodzaje dokumentów (uchwa³a, zarz±dzenie, pismo okólne, obwieszczenie, decyzja, pe³nomocnictwo i upowa¿nienie, protokó³);
  2. Budowa aktu normatywnego. Uchwa³a i zarz±dzenie (poprawne redagowanie aktów normatywnych, podzia³ zawarto¶ci merytorycznej aktu prawnego, ustalenie podstawy prawnej przygotowywanego aktu, formu³owanie przepisów przej¶ciowych, akt „zmieniaj±cy” a „w sprawie zmiany”, tekst ujednolicony a tekst jednolity);
  3. Pismo okólne (okólnik);
  4. Obwieszczenie;
  5. Decyzja (administracyjna) (budowa, rodzaje, procedura);
  6. Pe³nomocnictwa i upowa¿nienia;
  7. Protokó³;
  8. Wybrane obowi±zki organów uczelni. Æwiczenia.

 

Seminarium poprowadzi³ p. Grzegorz Laskowski, ekspert ds. formalno-prawnych Polskiej Komisji Akredytacyjnej, sekretarz Zespo³u Kierunków Studiów Spo³ecznych i Prawnych PKA. Prowadz±cy posiada do¶wiadczenie w realizacji szkoleñ prawnych, kierowanych do kadr akademickich i ekspertów zespo³ów oceniaj±cych w postêpowaniach akredytacyjnych.