Oferta szkoleniowa Centrum

Strona g³ówna » Szkolenia » Seminaria » Cytowania publikacji pracowników naukowych

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Cytowania publikacji pracowników naukowych

W zwi±zku z ocen± parametryczn± jednostek naukowych i potrzeb± podania w ankiecie liczby cytowañ publikacji pracowników za cztery ostatnie lata wed³ug Web of Science, organizowane jest specjalne szkolenie dla pracowników biur kolegiów.

Spotkanie bêdzie po¶wiêcone zagadnieniom zwi±zanym z dostêpem do Journal Citation Reports i bazy Web of Science (WoS), ustalaniem liczby cytowañ publikacji wed³ug bazy WoS oraz ustalaniem wska¼nika Hirscha.

Spotkanie poprowadzi pani Hanna D³ugo³êcka, kierownik Sekcji Dokumentacji i Wydawnictw Biblioteki SGH. Odbywa siê ono w sali nr 9 budynku Biblioteki (parter, Centrum Dokumentacji Europejskiej), w nastêpuj±cych terminach:

  • 6 marca br., godz. 11.00-12.30,
  • 8 marca br., godz. 11.00-12.30,
  • 11 marca br., godz. 11.00-12.30,
  • 11 marca br., godz. 13.00-14.30.