Dwumiesiêcznik E-mentor

Strona g³ówna » E-mentor » E-mentor

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

E-mentor

CREN SGH jest wydawc± dwumiesiêcznika "e-mentor". Pismo to koncentruje siê na zagadnieniach zwi±zanych z e-learningiem, zarz±dzaniem wiedz±, e-biznesem, kszta³ceniem ustawicznym, oraz w szerszym zakresie na metodach, formach i programach kszta³cenia.

 

Jest to pismo internetowe (www.e-mentor.edu.pl), posiadaj±ce równie¿ wersjê drukowan± (nak³ad 1200 egz.). Wydawane jest od 2003 roku i nieodp³atnie dystrybuowane w ponad 285 o¶rodkach akademickich i instytucjach zajmuj±cych siê edukacj±, jak równie¿ w¶ród przedstawicieli ¶rodowiska biznesu. ¦rednia liczba odwiedzin strony internetowej pisma to 80 tys. wizyt miesiêcznie.

 

Dwumiesiêcznik znajduje siê na li¶cie czasopism punktowanych (8 pkt.) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego. Wszystkie artyku³y naukowe publikowane na ³amach pisma podlegaj± procesowi recenzji.