Projekty specjalne Centrum

Strona g³ówna » Projekty » e-PUP

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

e-PUP


Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej by³o jednym z partnerów w konsorcjum, które aplikowa³o o fundusze strukturalne w ramach Dzia³ania 1.1 SPO RZL Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Projekt "Doskonalenie kwalifikacji pracowników Powiatowych Urzêdów Pracy z zastosowaniem metody blended learning" otrzyma³ pozytywn± opiniê Komisji Oceny Projektów i zosta³ skierowany do realizacji.

Koordynatorem projektu by³ Powiatowy Urz±d Pracy w ¦wiêtoch³owicach, a w gronie partnerów, oprócz SGH, znajdowa³o siê równie¿ 9 innych Powiatowych Urzêdów Pracy oraz ¦l±ska Wy¿sza Szko³a Zarz±dzania im. Gen. Jerzego Ziêtka.

G³ówn± ide± projektu by³o zorganizowanie dla pracowników PUPów w województwie ¶l±skim szkoleñ prowadzonych przez nauczycieli akademickich Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie oraz szkoleñ z jêzyka angielskiego prowadzonych przez ¦l±sk± Wy¿sz± Szko³ê Zarz±dzania im. Gen. Jerzego Ziêtka. Projekt trwa³ w okresie: 1 lutego 2006 r. – 31 marca 2007 r.

Wiêcej informacji na stronie internetowej projektu: http://pup.e-sgh.pl.