Oferta dydaktyczna Centrum

Strona g³ówna » Dydaktyka » Wspó³praca miêdzyuczelniana

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Wspó³praca miêdzyuczelniana


Centrum rozwija wspó³pracê z innymi uczelniami ekonomicznymi w zakresie e-edukacji.

SGH wraz z Akademiami i Uniwersytetami Ekonomicznymi uruchomi³o od pa¼dziernika 2005 r. piêæ, miêdzyuczelnianych wyk³adów internetowych. Projekt koordynuje Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych wraz z CREN SGH.

Zapraszamy na platformê econet.pl.

Zobacz równie¿ stronê informacyjn± dla studentów SGH: www.cren.pl/econet