Projekty specjalne Centrum

Strona g³ówna » Projekty » Projekty specjalne

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Letnia Akademia Ekonomii – Tydzieñ dla Gimnazjalisty

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Letniej Akademii Ekonomii prosimy o wype³nienie formularza zg³oszeniowego. Program przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum (uczniów koñcz±cych obecnie 1. lub 2. klasê).

Formularz jest zamkniêty.

Formularz rejestracji do Letniej Akademii Ekonomii

Dane kandydata/kandydatki
Imiê:
Nazwisko:
Uczeñ klasy:
Nazwa szko³y:
Adres szko³y
Ulica:
Nr budynku:
Kod pocztowy:
Miejscowo¶æ:
Dane kontaktowe
Adres e-mail:
Ulica:
Nr domu:
Nr lokalu:
Kod pocztowy:
Miejscowo¶æ:

Dlaczego chcesz uczestniczyæ w zajêciach Letniej Akademii Ekonomii?


Czego oczekujesz od Programu?


SEKCJA TYLKO DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Poniewa¿ jeste¶ niepe³noletni(a) to prosimy o potwierdzenie deklaracji, wyra¿enie zgody na otrzymywanie informacji oraz przetwarzanie danych osobowych przez Twojego ustawowego przedstawiciela (rodzica b±d¼ innego prawnego opiekuna). Popro¶ go do komputera.
Jako przedstawiciel ustawowy ucznia, wyra¿am zgodê na:
z³o¿enie niniejszego zg³oszenia rejestracyjnego na zajêcia Letniej Akademii Ekonomii;
otrzymywanie przez ucznia i moj± osobê informacji zwi±zanych z realizowanymi zajêciami edukacji ekonomicznej w trybie art. 10 pkt 2 Ustawy z dnia 18.07.2002 “O ¶wiadczeniu us³ug drog± elektroniczn±”;
przetwarzanie danych osobowych ucznia zawartych w zg³oszeniu dla potrzeb niezbêdnych do realizacji zajêæ edukacji ekonomicznej (zgodnie z ustaw± z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883).
Dane rodzica/opiekuna
Imiê:
Nazwisko:
Adres e-mail:
Telefon: