Oferta szkoleniowa Centrum

Strona g³ówna » Szkolenia » Kursy dla kierowników jednostek » III edycja Kursu

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

III edycja Kursu

Kurs doskonalenia umiejêtno¶ci kierowniczych

  • Diagnoza w³asnej osobowo¶ci w kontek¶cie dzia³añ kierowniczych
  • Kierowanie lud¼mi – budowanie kompetencji
  • Zarz±dzanie czasem
  • Wprowadzenie do negocjacji

  • Prowadz±cy: dr Rafa³ Mrówka

 

Kurs odby³ siê w dniu 10 stycznia 2005 r.

Uczestnicy kursu (III edycja) otrzymali certyfikaty po¶wiadczaj±ce realizacjê programu zajêæ.

Dodatkowe pytania prosimy kierowaæ na adres e-mail: cren@sgh.waw.pl


zobacz program szkolenia[ Zobacz wyniki ankiety przeprowadzonej po szkoleniu ]