Wiadomo¶ci

e-news

IMF joins online learning venture edX as its first non-university partner…

wiêcej

 

Jubileuszowy numer e-mentora

 

Ukaza³ siê nowy, 50. numer dwumiesiêcznika e-mentor.

 

Zapraszamy do zapoznania siê z artyku³ami z zakresu e-edukacji, kszta³cenia ustawicznego, zarz±dzania wiedz± i e-biznesu.

Seminarium podsumowuj±ce projekt “Kafeteria”

17 czerwca br. odby³o siê w SGH seminarium podsumowuj±ce IV edycjê projektu "Akademia Edukacji Mened¿erskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów". 30 najlepszych uczniów otrzyma³o dyplomy i nagrody. Gratulujemy!

wiêcej

Ruszy³y zapisy na V edycjê Letniej Akademii Ekonomii.

Do uczestnictwa w programie zapraszamy uczniów klas pierwszych i drugich szkó³ gimnazjalnych z Warszawy i okolic. Aby zg³osiæ siê do programu, nale¿y wype³niæ formularz rejestracyjny.

wiêcej

Projekty

Akademia Edukacji Mened¿erskiej – kafeteria dla licealistów

G³ównym celem Kafeterii jest rozwijanie umiejêtno¶ci i kluczowych kompetencji uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych w zakresie przedsiêbiorczo¶ci oraz nowoczesnych technologii.

wiêcej

Szko³a Letnia SGH adresowana do studentów zagranicznych

Dwutygodniowy kurs dokszta³caj±cy z zakresu ekonomii i zarz±dzania realizowany przez CREN SGH we wspó³pracy z Samorz±dem Studentów SGH w okresie wakacyjnym.

wiêcej

Projekt “Econet”

SGH wraz z Uniwersytetami Ekonomicznymi w Katowicach, Poznaniu Krakowie i Wroc³awiu prowadzi od 2005 roku 5 miêdzyuczelnianych wyk³adów internetowych.

wiêcej

Profesjonalny urzêdnik

Cykl szkoleñ blended-learning podnosz±cych kompetencje pracowników Urzêdu Miasta Be³chatowa wspó³finansowany z EFS.

wiêcej

Ekonomiczny Uniwersytet Dzieciêcy

Celem projektu jest promocja wiedzy ekonomicznej, obja¶nienie podstawowych pojêæ i zjawisk gospodarczych, a tak¿e kszta³towanie postaw w¶ród uczniów klas 5. i 6. szkó³ podstawowych.

wiêcej

Akademia M³odego Ekonomisty

Wyk³ady dla absolwentów Ekonomicznego Uniwersytetu Dzieciêcego – uczniów szkó³ gimnazjalnych. Spotkania organizowane w ma³ych grupach maj± charakter seminaryjny.

wiêcej

Letnia Akademia Ekonomii

Wakacyjny program dla gimnazjalistów maj±cy na celu wprowadzenie m³odzie¿y w podstawowe zagadnienia ekonomiczne.

wiêcej

Olimpiada Przedsiêbiorczo¶ci

Ogólnopolskie przedsiêwziêcie publicznych uczelni ekonomicznych i FPAKE dla licealistów z ca³ej Polski.

wiêcej