Oferta szkoleniowa Centrum

Strona g³ówna » Szkolenia » Internetowy kurs BHP

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Internetowy kurs BHP

Centrum przygotowa³o dla pracowników SGH e-learningow± wersjê szkolenia w zakresie Bezpieczeñstwa i Higieny Pracy. Przyjêcie takiej formy szkolenia pozwala na szybkie i efektywne zapoznanie ca³ej kadry SGH z najnowszymi przepisami oraz zasadami bezpieczeñstwa w pracy.

 

Udzia³ w zajêciach mo¿liwy jest jedynie po wype³nieniu specjalnej karty zg³oszeniowej, za¶ samo szkolenie koñczy siê realizacj± obowi±zkowego testu zaliczeniowego (w razie niepowodzenia uczestnicy mog± przyst±piæ ponownie do wype³nienia testu, po 24 godzinach od poprzedniej próby).

 

Pierwsza edycja szkolenia, adresowana do nauczycieli akademickich SGH, realizowana by³a w dniach 1-30 czerwca 2010 r. 

Druga edycja szkolenia, adresowana do pracowników niebêd±cych nauczycielami akademickimi, zosta³a zrealizowana w dniach 1-31 marca 2011 r.