Oferta szkoleniowa Centrum

Strona g³ówna » Szkolenia » Kursy jêzykowe » Kursy jêzykowe

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Kursy jêzykowe

Kursy jêzykowe otwarte

Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej prowadzi dla pracowników SGH kursy jêzykowe o ró¿nym poziomie zaawansowania. Kursy s± bezp³atne, uczestnik ponosi jedynie koszt zakupu podrêcznika.

 

W semestrze letnim 2012/2013 organizowane s± nastêpuj±ce kursy jêzykowe:

JÊZYK ANGIELSKI

 • kurs dla pocz±tkuj±cych (IV semestr), zajêcia z p. Kamil± Grzesiak, ¶roda 16:15-17:45 (sala 462/G) [zobacz program kursu] (zajêcia rozpoczn± siê w kwietniu 2013 r.)
 • kurs dla pocz±tkuj±cych (VI semestr), zajêcia z p. Kajetanem ¦wieckim,
  ¶roda 16:15–17:45 (sala 459/G) [zobacz program kursu]
 • kurs dla ¶redniozaawansowanych (poziom ni¿szy), zajêcia z p. Magdalen± Ko³acz,
  poniedzia³ek 16:15–18:40 (sala 224/G) [zobacz program kursu]
 • kurs dla ¶redniozaawansowanych, zajêcia z p. Renat± Go³êbiowsk±,
  ¶roda 16:15 – 18:40 (sala 211/G) [zobacz program kursu]
 • konwersacje dla zaawansowanych, zajêcia z p. Barbar± Adam,
  ¶roda 16:15 – 18:40 (sala 215/G) [zobacz program kursu]
 • konwersacje dla wyk³adowców, zajêcia z p. Ew± Tomaszewsk±-Cie¶lak,
  ¶roda 13:30-15:10 (sala 211/G) [zobacz program kursu]


JÊZYK NIEMIECKI

 • kurs dla pocz±tkuj±cych (V semestr), zajêcia z p. Ew± Furmañczyk,
  ¶roda 16:15–17:45 (sala 466/G) [zobacz program kursu]
 • konwersacje dla ¶redniozaawansowanych, zajêcia z p. Ew± Furmañczyk,
  ¶roda 13:30–15:10 (sala 466/G) [zobacz program kursu]
 

JÊZYK HISZPAÑSKI

 • kurs dla pocz±tkuj±cych (V semestr), zajêcia z p. Ann± Zarzyck±,
  ¶roda 16:15-18:40 (sala 214/G) [zobacz program kursu]

JÊZYK ROSYJSKI

 • kurs dla ¶redniozaawansowanych (poziom ni¿szy), zajêcia z dr Ann± Strmisk±-Mietliñsk±, poniedzia³ek 16:15-17:45 (sala 213/G) 

NOWO¦ÆI! JÊZYK FRANCUSKI

 • kurs dla pocz±tkuj±cych, zajêcia z p. Dorot± Kornaszewsk±-Sarnack±, wtorek 16:15-17:45 (sala 325/G) [zobacz program kursu]
 

Kursy jêzykowe zamkniête

Oprócz kursów otwartych przeznaczonych dla wszystkich pracowników SGH, Centrum organizuje równie¿ zajêcia przeznaczone dla odrêbnych jednostek SGH. W obecnym semestrze zajêcia takie realizowane s± dla Biura Rekrutacji oraz Dziekanatów. W poprzednich semestrach na zajêcia uczêszczali pracownicy Biblioteki, Domów Studenckich, Kwestury, jak i nakierowane by³y na promocjê Uczelni zagranic± i jej dzia³añ na rzecz absolwentów.