Oferta szkoleniowa Centrum

Strona g³ówna » Szkolenia » Seminaria » Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym

30 maja 2011 r. odby³o siê seminarium pt. Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wy¿szym.

 

Program seminarium:

 1. Geneza reformy unormowañ prawnych dotycz±cych szkolnictwa wy¿szego w Polsce.
 2. Zmiany w obowi±zuj±cej siatce pojêciowej.
 3. Tendencje zmian wynikaj±ce z tre¶ci projektów aktów wykonawczych i ich zakres.
 4. Pó¼niejszy termin rozpoczêcia obowi±zywania niektórych unormowañ ustawowych (od 1 stycznia 2012 roku, od 1 pa¼dziernika 2012 roku).
 5. Prawa i obowi±zki uczelni (m.in. prowadzenie kszta³cenia, nadawanie stopni naukowych i tytu³u naukowego – istotne zmiany w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, prowadzenie badañ naukowych).
 6. Funkcjonowanie uczelni (m.in. zwi±zki uczelni, centrum naukowe, KNOW, spó³ka celowa, struktura, organa i unormowania wewnêtrzne, finansowanie).
 7. Pracownicy uczelni (m.in. stanowiska, formy zatrudnienia, pensum, minimum kadrowe i o¶wiadczenie, centralny wykaz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych).
 8. Proces kszta³cenia (m.in. obszary kszta³cenia, kierunki studiów, profile i poziomy kszta³cenia, system ECTS).
 9. Studenci i uczestnicy studiów doktoranckich – prawa i obowi±zki (m.in. dostêp do studiów, stypendia, ogólnopolski wykaz studentów, dyplom, samorz±d i organizacje).
 10. Polska Komisja Akredytacyjna, Rada G³ówna Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego oraz Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytu³ów (sk³ad, kompetencje).
 11. Przepisy przej¶ciowe oraz zmiany unormowañ spoza szkolnictwa wy¿szego wynikaj±ce z nowelizacji ustawy.

 

Seminarium poprowadzi³ p. Grzegorz Laskowski, ekspert ds. formalno-prawnych Polskiej Komisji Akredytacyjnej, sekretarz Zespo³u Kierunków Studiów Spo³ecznych i Prawnych PKA. Prowadz±cy posiada do¶wiadczenie w realizacji szkoleñ prawnych, kierowanych do kadr akademickich i ekspertów zespo³ów oceniaj±cych w postêpowaniach akredytacyjnych.

Galeria zdjêæ ze szkolenia: