Oferta szkoleniowa Centrum

Strona g³ówna » Szkolenia » Seminaria » Nowelizacja ustawy Prawo zamówieñ publicznych

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Nowelizacja ustawy Prawo zamówieñ publicznych

19 marca 2013 r. odby³o siê szkolenie pt. "Nowelizacja ustawy Prawo zamówieñ publicznych – szkolenie dla Zamawiaj±cych".

 

Galeria zdjêæ:

 

Program szkolenia:

I. Wa¿ne daty dla nowelizacji

 1. Wej¶cie w ¿ycie nowelizacji ustawy Pzp;
 2. Przepisy przej¶ciowe – szczegó³owe uregulowania dotycz±ce obowi±zywania nowych przepisów w ró¿nych sytuacjach faktycznych.

II. Postawmy na innowacyjno¶æ i poznajmy nowe technologie – czyli dialog techniczny

 1. Zastosowanie, cel i korzy¶ci;
 2. Bezpieczne granice konsultacji oraz ryzyka zwi±zane z prowadzeniem dialogu;
 3. Dialog techniczny a dialog konkurencyjny;
 4. Dialog techniczny krok po kroku – instrukcja obs³ugi.

III. Nowe przes³anki wykluczenia wykonawcy

 1. Zwiêkszenie zakresu przes³anek umo¿liwiaj±cych wykluczenia wykonawcy, który wyrz±dzi³ szkodê;
 2. Dodatkowa przes³anka wykluczenia wykonawców nale¿±cych do jednej grupy kapita³owej i jej znaczenie w praktyce;
  • 2.1 Instytucja grupy kapita³owej;
  • 2.2 Prawid³owo sporz±dzona lista podmiotów nale¿±cych do tej samej grupy kapita³owej;
  • 2.3 Jak poprawnie wezwaæ do wyja¶nieñ i je oceniæ.

IV. Nowe uprawnienie dla zamawiaj±cych szans± na lepsz± weryfikacjê wykonawców lub sprawniejsze przeprowadzenie postêpowania

 1. Dodanie ust. 5 do art. 22 ustawy Pzp – rzeczywiste czy iluzoryczne uprawnienie Zamawiaj±cego do szerszego badania wykonawców;
 2. Rozszerzenie zakresu prekwalifikacji wykonawców w postêpowaniach dwustopniowych.

V. Modyfikacja definicji pojêæ „roboty budowlane” oraz „obiekt budowlany”

 1. Omówienie podstawowych elementów rozporz±dzenie w sprawie wykazu robót budowlanych w ¶wietle postanowieñ rozporz±dzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r.;
 2. Wp³yw zmiany na dokonywanie opisu przedmiotu zamówienia;

VI. Nowe regulacje dotycz±ce rozpraw przed Krajow± Izb± Odwo³awcz±

VII. Pozosta³e zmiany w przepisach

 1. Zmiany w sprawozdawczo¶ci;
 2. Zmiany w Rozporz±dzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo¿e ¿±daæ zamawiaj±cy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mog± byæ sk³adane.

Prowadz±ca:

Mecenas Agnieszka Adach-Nerwiñska, z Kancelarii Prawnej Jerzy. T. Pieróg. Ekspert ds. zamówieñ publicznych, do¶wiadczony wyk³adowca.