Oferta dydaktyczna Centrum

Strona g³ówna » Dydaktyka » Platforma e-learningowa e-sgh

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Platforma e-learningowa e-sgh

SGH wspomaga tradycyjne formy kszta³cenia systemem nauczania przez internet e-sgh.pl, który umo¿liwia:

  • publikacjê materia³ów uzupe³niaj±cych do wyk³adów i æwiczeñ na studiach dziennych, zaocznych, doktoranckich i podyplomowych – w ten sposób nauczyciel mo¿e wzbogacaæ zajêcia o dodatkowe tre¶ci i zadania lub te¿ rozbudowaæ program wyk³adu (æwiczeñ) o ca³kiem nowe zagadnienia;
  • prowadzenie pe³nych zajêæ online, które poszerzaj± ofertê programow± uczelni;
  • organizacjê i prowadzenie kursów oraz szkoleñ, tak¿e dla odbiorców spoza SGH.
Materia³y dydaktyczne przedstawiane s± z podzia³em na kursy, sk³adaj±ce siê z modu³ów. Modu³y s± odpowiednikami tradycyjnych zajêæ. Materia³y dydaktyczne prezentowane s± w ró¿nych strukturach (liniowej, ga³êziowej, wielopoziomowej) – zale¿nie od specyfiki tre¶ci oraz formy kursu. W przypadku indywidualnego wspierania zajêæ przez nauczycieli formy materia³ów s± zró¿nicowane, tak aby jak najlepiej uzupe³niæ konkretne zajêcia. W przypadku za¶ formalnych programów uzupe³niania przedmiotów lub te¿ prowadzenia pe³nych zajêæ online nauczyciele przygotowuj± tre¶ci zgodnie ze standardami e-edukacyjnymi (dziel±c wiêksze partie materia³ów na podtematy z podzia³em na wprowadzenie, czê¶æ zasadnicz±, czê¶æ kontroln± . interaktywne testy i zadania, tematy do dyskusji na forum, podsumowanie, dodatkowe zasoby itp.), wykorzystuj±c ró¿ne formy interaktywno¶ci i aplikacje pomocne w prowadzeniu zajêæ (forum dyskusyjne, czat testowy, z przekazem audio i audiowideo, program do rozwi±zywania studiów przypadków, wirtualny dziennik itp.).

Materia³y w formie tekstowej wzbogacane s± o przekaz audio oraz pliki wideo. Studenci otrzymuj± równie¿ do dyspozycji wirtualny kalendarz; system do tworzenia zak³adek okre¶lonych tre¶ci, umo¿liwiaj±cy tworzenie w³asnej e-edukacyjnej biblioteki; podrêczny notatnik dla ka¿dej partii materia³u; jak równie¿ modu³ grupy studenckiej, gdzie ka¿dy uczestnik zajêæ mo¿e zaprezentowaæ swoj± osobê i zapoznaæ siê z innymi studentami.

Ka¿dy modu³ zawiera dodatkowo drzewo tematyczne, umo¿liwiaj±ce nawigacjê poprzez odno¶niki do okre¶lonych bloków danego materia³u. U³atwieniem w nawigacji s± równie¿ graficzne mapy wyk³adów. Nowi u¿ytkownicy platformy, którzy chc± korzystaæ z tre¶ci dydaktycznych, musz± zarejestrowaæ siê, by otrzymaæ w³asny login i has³o.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania siê z zasobami e-sgh.pl.

Zachêcamy równie¿ do zapoznania siê z ofert± pe³nych wyk³adów e-learningowych oraz materia³ów formalnie uzupe³niaj±cych przedmioty podstawowe na studiach zaocznych.

Zapraszamy tak¿e nauczycieli do korzystania z aplikacji Niezbêdnik e-sgh, która s³u¿y wyk³adowcom akademickim SGH do samodzielnego zarz±dzania materia³ami dydaktycznymi zamieszczanymi dla studentów w internecie.

Zobacz inne artyku³y prasowe m.in. o e-sgh