Oferta szkoleniowa Centrum

Strona g³ówna » Szkolenia » Seminaria » Profesjonalna obs³uga klienta. Sztuka prezentacji

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Profesjonalna obs³uga klienta. Sztuka prezentacji

W dniach 21-22 marca 2013 r. odbywa siê szkolenie pt. "Profesjonalna obs³uga klienta. Sztuka prezentacji" adresowane do pracowników Biura Rekrutacji.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia zwi±zane z prowadzeniem spotkañ i rozmów z kandydatami na studia, analiz± ich potrzeb, technikami zadawania pytañ i aktywnego s³uchania. Celem szkolenia jest równie¿ doszkolenie umiejêtno¶ci publicznej prezentacji oferty dydaktycznej SGH.

Galeria zdjêæ: 

 

Program szkolenia:

 1. Nawi±zywanie wspó³pracy i spotkania z klientem – æwiczenia
  • Przedstawienie standardu rozmowy z klientem, stosowanego przez Biuro Rekrutacji SGH (BR) – krótkie omówienie zasad przez pracownika BR 
  • Techniki nawi±zywania wspó³pracy z klientem
  • Analiza potrzeb klienta
  • Spotkania z klientem
 2. Odniesienie do standardu stosowanego dotychczas przez pracowników BR w kontek¶cie zaprezentowanych nowych zasad i technik
 3. Techniki zadawania pytañ i aktywnego s³uchania – pytania zamkniête, otwarte, empatyczne, d±¿±ca do ujawnienia potrzeb jawnych i ukrytych – æwiczenia
 4. Æwiczenia warsztatowe (symulacje) z kamer± – przeprowadzanie rozmów telefonicznych i spotkañ z klientami
 5. Techniki argumentacji i perswazji – æwiczenia 
  • Umiejêtno¶æ budowania swojego autorytetu odwo³uj±c siê procedur 
  • Umiejêtno¶æ udowodnienia w³asnej kompetencji 
  • Uwypuklenie i wykorzystanie sprzeczno¶ci w argumentacji oponenta 
  • Umiejêtno¶æ odpierania zarzutów 
  • Odwo³ywanie siê do emocji w celu podparcia argumentów racjonalnych
 6. Przeprowadzenie prezentacji – æwiczenia z kamer±