Oferta dydaktyczna Centrum

Strona g³ówna » Dydaktyka » Projekty miêdzynarodowe » Projekty miêdzynarodowe

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Projekty miêdzynarodowe


Centrum rozwija miêdzynarodow± dzia³alno¶æ w zakresie e-learningu.

  • Zachêcamy do zapoznania siê z opisem programu miêdzynarodowych wyk³adów online dla studentów SGH oraz University of Illinois (Springfield, USA). Wspó³praca uczelni realizowana jest na podstawie Porozumienia (decyzja Senatu SGH z dnia 22 VI 2005 r.) dot. wspólnego rozwijania dzia³alno¶ci e-edukacyjnej i prowadzenia wirtualnych zajêæ.


  • Prowadzone s± rozmowy z kolejnymi o¶rodkami edukacyjnymi z zagranicy w celu prowadzenie wspólnych wyk³adów dla miêdzynarodowych grup studenckich.


  • Celem dzia³alno¶ci CREN SGH jest równie¿ prowadzenie miêdzynarodowych projektów badawczych i wdro¿eniowych. Zobacz wersjê anglojêzyczn± strony CREN.


  • Jeste¶my cz³onkiem EDEN (European Distance and E-learning Network). EDEN zosta³ utworzony w 1991r. jako pozarz±dowe stowarzyszenie edukacyjne. Obejmuje wszystkie poziomy formalnej i nieformalnej edukacji. Celem EDEN jest wspieranie rozwoju kszta³cenia na odleg³o¶æ poprzez utworzenie platformy wspó³pracy miêdzy ró¿norodnymi instytucjami, sieciami oraz osobami zainteresowanymi kszta³ceniem na odleg³o¶æ w Europie.