Oferta szkoleniowa Centrum

Strona g³ówna » Szkolenia » Referencje

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Referencje

Wiele firm i koncernów miêdzynarodowych zaufa³o Szkole G³ównej Handlowej powierzaj±c nam ¶cie¿kê rozwoju zawodowego swoich pracowników poprzez delegowanie ich na studia zaoczne i podyplomowe oraz krótkie formy szkoleniowe.

Wyniki ankiet przeprowadzonych po szkoleniach potwierdzaj± wysok± jako¶æ kursów oraz profesjonalizm wyk³adowców, a tak¿e ¶wiadcz± o zadowoleniu uczestników.

Zachêcamy do zapoznania siê z przyk³adowymi referencjami


Przyk³adowe referencje w prasie:
  • vidart – Miesiêcznik Poligraficzny


Wspó³pracuj± z nami m.in.

Vattenfall europejski koncern energetyczny, energia elektryczna i ciep³o - sprzeda¿, dystrybucja i produkcja
BRE BANK SA - najlepsza instytucja finansowa dla wymagaj±cych klientów