Oferta dydaktyczna Centrum

Strona g³ówna » Dydaktyka » Konkurs na wyk³ady e-learningowe » Relacja z prac z II Konkursu

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Relacja z prac z II Konkursu

W dniu 27 lutego 2006 r. Prorektor ds. dydaktyki i studentów prof. Maria Romanowska zatwierdzi³a decyzjê Komisji konkursowej w sprawie II Konkursu na przygotowanie programów dydaktycznych wyk³adów prowadzonych dla studentów studiów zaocznych SGH w formie kszta³cenia przez Internet. Lista 14 wybranych programów kszta³cenia prezentuje siê nastêpuj±co:

 1. Bankowo¶æ hipoteczna, dr Gabriel G³ówka, prof. dr hab. Marek Bryx, prof. dr hab. El¿bieta M±czyñska, dr Ryszard Matkowski, dr Ryszard Uchman, mgr Ryszard Reksa, mgr Urszula S³owik
 2. Biznes Plan, dr Marek Panfil, mgr Remigiusz Orzechowski
 3. Etyka biznesu, prof. dr hab. Ewa Chmielecka
 4. Konsument na rynku internetowym, dr Jacek Wójcik
 5. Metody badania opinii, dr Irena Kasperowicz-Ruka
 6. Nowoczesne metody budowania wizerunku firmy i marki, dr Wojciech Budzyñski
 7. Proces organizowania dzia³alno¶ci gospodarczej, dr Piotr Wachowiak, mgr Bartosz Majewski
 8. Przedsiêbiorstwo przysz³o¶ci, prof. dr hab. Irena Hejduk, prof. dr hab. Wies³aw Grudzewski
 9. Przemys³y kultury w gospodarce rynkowej, dr Rafa³ Kasprzak
 10. Równouprawnienie kobiet i mê¿czyzn w spo³eczeñstwie (w sferze zawodowej i rodzinnej), dr Ewa Lisowska
 11. Spo³eczeñstwo i gospodarka Polski w UE – aspekt przestrzenny, prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska
 12. Strategie modernizacji w sektorze publicznym, dr Marcin Sakowicz
 13. Zarz±dzanie przedsiêwziêciem inwestycyjnym, prof. dr hab. Marek Bryx, prof. dr hab. El¿bieta M±czyñska, dr Lucyna Kowalczyk, dr Ryszard Matkowski, dr Ryszard Uchman, mgr in¿. Gra¿yna Kubik, mgr Mi³osz Olszewski, mgr £ukasz Reksa, mgr Urszula S³owik
 14. Zarz±dzanie warto¶ci± przedsiêbiorstwa, dr Andrzej Szablewski, mgr Remigiusz Orzechowski

 W dniu 7 II 2006 r. Komisja konkursowa wy³oni³a 14 wniosków na podstawie których przygotowane zostan± kolejne wyk³ady e-learningowe. Ich lista zostanie zaprezentowana po zatwierdzeniu wyników przez Prorektora ds. dydaktyki i studentów SGH. Dziêkujemy wszystkim nauczycielom akademickim SGH, którzy przyst±pili do Konkursu na pe³ne wyk³ady online.tre¶æ og³oszenia konkursowego

 

REKTOR
SZKO£Y G£ÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE
og³asza II Konkurs na przygotowanie programów dydaktycznych
wyk³adów prowadzonych dla studentów studiów zaocznych SGH
w formie kszta³cenia przez internet


Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie uzupe³nia tradycyjny tok kszta³cenia na studiach zaocznych zajêciami na platformie e-edukacyjnej e-sgh.pl. Realizuj±c Program Powszechnego Uzupe³niania Studiów Zaocznych, wspiera materia³ami online zajêcia z grupy przedmiotów podstawowych. Program zak³ada równie¿ uzupe³nianie zajêæ z grupy przedmiotów kierunkowych oraz ca³ego toku kszta³cenia poprzez realizacjê pe³nych wyk³adów online. W semestrze zimowym roku akademickiego 2005/2006 zosta³o uruchomionych 16 pierwszych pe³nych wyk³adów prowadzonych przez internet. II etap budowy wyk³adów i ich uruchomienia na studiach zaocznych zak³ada dokooptowanie kolejnych 14 do tej¿e grupy.

 1. Istotê Konkursu stanowi wybór 14 programów przedmiotów prowadzonych w formie kszta³cenia przez internet na studiach zaocznych w SGH.
 2. Tre¶ci ka¿dego wyk³adu przygotowywane s± w wymiarze 20-godzinnym. Tre¶ci te traktowane s± jako czê¶æ zajêæ realizowanych w wiêkszym wymiarze godzinowym.
 3. Przedmioty prowadzone w formie kszta³cenia przez internet umo¿liwiaj± poszerzenie programu kszta³cenia oraz zwiêkszenie liczby godzin dydaktycznych realizowanych przez studentów studiów zaocznych.
 4. Formy egzaminów koñcowych dla niniejszych przedmiotów s± zgodne z przyjêtymi na studiach zaocznych w zakresie tradycyjnego toku kszta³cenia.
 5. W Konkursie brane s± pod uwagê jedynie te programy wyk³adów, które mog± byæ realizowane przez wszystkich studentów od IV do VI semestru studiów licencjackich oraz wszystkich semestrów studiów magisterskich na kierunkach prowadzonych na studiach zaocznych SGH.
 6. Zg³oszenie powinno obejmowaæ:
  1. tytu³ programu danego przedmiotu,
  2. sylabus, w tym okre¶lenie celów dydaktycznych kursu,
  3. opis rozwi±zañ proponowanych przez autora, dotycz±cych struktury tre¶ci dydaktycznych oraz form prowadzenia zajêæ online,
  4. opis formy i sposobu zaliczenia egzaminu z przedmiotu,
  5. harmonogram prac autora nad materia³em dydaktycznym,
  6. wymagania autora w zakresie przygotowania studentów do realizacji programu danego przedmiotu,
  7. informacje o autorze programu oraz jego dorobku naukowym i dydaktycznym w zakresie proponowanego programu kszta³cenia.
 7. Zg³oszenia rozpatrywane s± przez Komisjê konkursow±, w sk³ad której wchodz±: cz³onkowie Rady Programowej Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH (CREN SGH), Przewodnicz±cy Senackiej Komisji Programowej, Dziekan Studium Zaocznego SGH, Kierownik O¶rodka Rozwoju Studiów Ekonomicznych.
 8. Ocenie Komisji konkursowej podlegaj± nastêpuj±ce elementy uwzglêdniane przy wyborze najlepszych zg³oszeñ:
  1. program oraz mo¿liwo¶ci realizacji przedmiotu przez wszystkich studentów objêtych projektem,
  2. zaproponowana przez autora struktura dydaktyczna materia³u oraz formy prowadzenia wirtualnych zajêæ,
  3. harmonogram przygotowania i oddania materia³u do przetworzenia przez CREN SGH na wersjê e-learningow± (prace bêd± realizowane w okresie od lutego do czerwca br. z równomiernym ich rozk³adem na poszczególne miesi±ce),
  4. tematyka zaproponowanego programu w porównaniu z pozosta³ymi zg³oszeniami,
  5. dorobek naukowy i dydaktyczny autora.
 9. Komisja konkursowa w swoich ocenach mo¿e korzystaæ z opinii specjalistów z danej dziedziny wiedzy oraz z opinii pedagogicznych (w zakresie zaproponowanych struktur dydaktycznych).
 10. Autor w opisie struktury dydaktycznej materia³u oraz form prowadzenia zajêæ powinien braæ pod uwagê "Standardy tworzenia materia³ów dydaktycznych oraz prowadzenia zajêæ online w Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie".
 11. Podstaw± wynagradzania z tytu³u prac e-edukacyjnych jest "System wynagradzania nauczycieli SGH z tytu³u prac w systemie e-sgh.pl".
 12. Zg³oszenia przyjmowane s± do dnia 30 stycznia br. przez CREN SGH w formie elektronicznej i drukowanej.
 13. W Konkursie mog± braæ udzia³ nauczyciele akademiccy SGH. W uzasadnionych przypadkach Komisja konkursowa mo¿e uwzglêdniæ zg³oszenia od nauczycieli akademickich spoza SGH.
 14. Wszelkich dodatkowych informacji udziela biuro CREN SGH: www.cren.pl; e-mail: cren@sgh.waw.pl; tel. (22) 564 9723; Al. Niepodleg³o¶ci 162 lok. 150, 02-554 Warszawa.
 15. Og³oszenie wyników Konkursu nast±pi do dnia 10 lutego 2006 r. Komisja, w razie potrzeby wyja¶nienia z autorami tre¶ci z³o¿onych dokumentów, mo¿e przed³u¿yæ termin og³oszenia wyników.
 16. Organem zatwierdzaj±cym wyniki, jak równie¿ organem odwo³awczym jest Prorektor ds. dydaktyki i studentów SGH. Odwo³ania od decyzji Komisji bêd± przyjmowane w ci±gu 10 dni od og³oszenia wyników.

Prof. dr hab. Adam Budnikowski
Rektor SGH
Warszawa, 5 stycznia 2006 r.


Dokumenty do pobrania ze strony internetowej Konkursu:

Dokumenty do wgl±du w biurze Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej:
 • Wzór umowy dot. autorskich praw maj±tkowych;
 • System wynagradzania nauczycieli SGH z tytu³u prac w systemie e-sgh.pl.Zapraszamy do zapoznania siê z relacj± z prac z I konkursu na wyk³ady online na SZ SGH.