Oferta dydaktyczna Centrum

Strona g³ówna » Dydaktyka » Konkurs na wyk³ady e-learningowe » Relacja z prac z III Konkursu

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Relacja z prac z III Konkursu

W dniu 25 stycznia 2008 r. Prorektor ds. dydaktyki i studentów SGH prof. Maria Romanowska zatwierdzi³a decyzjê Komisji konkursowej w sprawie III Konkursu na przygotowanie programów dydaktycznych wyk³adów prowadzonych w formie e-learningowej. Lista 10 wybranych programów kszta³cenia prezentuje siê nastêpuj±co:

 1. Business Intelligence – systemy wspomagania decyzji biznesowych, dr Jerzy Surma
 2. Efektywne zarz±dzanie IT w przedsiêbiorstwie, dr Remigiusz Orzechowski
 3. Globalne pozyskiwanie zasobów, dr hab. Teresa Pakulska, dr Ma³gorzata Poniatowska-Jaksch
 4. Lobbing i rzecznictwo interesów w Polsce, dr Ma³gorzata Molêda-Zdziech
 5. Metody wyceny przedsiêbiorstw, dr Marek Panfil
 6. Nauka o przedsiêbiorstwie, prof. dr hab. Irena Lichniak, mgr Beata ¯elazko
 7. Prawo dla po¶redników w obrocie nieruchomo¶ciami, prof. dr hab. Marek Bryx, dr Jerzy Kopyra
 8. Techniki reklamy, dr Wojciech Budzyñski
 9. Zarz±dzanie operacyjne, prof. dr hab. Irena Hejduk, dr in¿. Witold Witowski
 10. Zarz±dzanie przedsiêbiorstwem turystycznym, dr Magdalena Kachniewska
W dniu 17 stycznia 2008 r. Komisja konkursowa wy³oni³a 10 wniosków na podstawie których przygotowane zostan± kolejne wyk³ady e-learningowe. Ich lista zostanie zaprezentowana po zatwierdzeniu wyników przez Prorektora ds. dydaktyki i studentów SGH. Dziêkujemy wszystkim nauczycielom akademickim SGH, którzy przyst±pili do Konkursu na przygotowanie programów dydaktycznych wyk³adów prowadzonych w formie e-learningowej.tre¶æ og³oszenia konkursowego

 

REKTOR
SZKO£Y G£ÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE
og³asza III Konkurs na przygotowanie programów dydaktycznych
wyk³adów prowadzonych w formie e-learningowej

Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie rozwija ofertê zajêæ e-learningowych od przesz³o 6 lat. Wiêkszo¶æ przedmiotów podstawowych posiada wirtualn± obudowê, zajêcia indywidualne uzupe³niane s± materia³ami online a ofertê przedmiotow± SGH wzbogaca 36 pe³nych wyk³adów e-learningowych, w tym równie¿ organizowanych we wspó³pracy z innymi uczelniami z Polski i zagranicy.
Wiêkszo¶æ pe³nych wyk³adów e-learningowych SGH zosta³a przygotowana w ramach dwóch edycji Konkursu Rektora SGH.

III edycja Konkursu ma na celu wzbogacenie oferty zajêæ online o kolejne 10 wyk³adów z przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych.


 1. Istotê Konkursu stanowi wybór 10 programów przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych (tworz±ce specjalno¶æ i nietworz±ce), które zostan± przygotowane do prowadzenia w formie e-learningowej w SGH.
 2. Tre¶ci ka¿dego wyk³adu, wraz ze scenariuszem zajêæ online, przygotowywane s± w wymiarze godzinowym, odpowiadaj±cym zajêciom tradycyjnym z danego przedmiotu, jednak nie wiêkszym ni¿ 30 godzin.
 3. Formy egzaminów koñcowych dla niniejszych przedmiotów s± zgodne z przyjêtymi na studiach w zakresie tradycyjnego toku kszta³cenia w SGH. Ocena koñcowa z przedmiotu uwzglêdnia prace w czasie wirtualnych zajêæ.
 4. Zg³oszenie powinno obejmowaæ:
  1. tytu³ programu danego przedmiotu,
  2. sylabus, w tym okre¶lenie celów dydaktycznych kursu,
  3. opis rozwi±zañ proponowanych przez autora, dotycz±cych struktury tre¶ci dydaktycznych oraz form prowadzenia zajêæ online,
  4. opis formy i sposobu realizacji egzaminu dla przedmiotu,
  5. harmonogram prac autora nad materia³em dydaktycznym,
  6. wymagania autora w zakresie przygotowania studentów do realizacji programu danego przedmiotu,
  7. informacje o autorze programu oraz jego dorobku naukowym i dydaktycznym w zakresie proponowanego programu kszta³cenia.
 5. Zg³oszenia rozpatrywane s± przez Komisjê konkursow±, w sk³ad której wchodz±: cz³onkowie Rady Programowej Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH (CREN SGH), Przewodnicz±cy Senackiej Komisji Programowej SGH, Dyrektor O¶rodka Rozwoju Studiów Ekonomicznych SGH.
 6. Ocenie Komisji konkursowej podlegaj± nastêpuj±ce elementy uwzglêdniane przy wyborze najlepszych zg³oszeñ:
  1. program oraz mo¿liwo¶ci realizacji przedmiotu przez studentów,
  2. zaproponowana przez autora struktura dydaktyczna materia³u oraz formy prowadzenia wirtualnych zajêæ,
  3. harmonogram przygotowania i oddania materia³u do przetworzenia przez CREN SGH na formê e-learningow± (prace bêd± realizowane w okresie od lutego do czerwca 2008 r. z równomiernym ich rozk³adem na poszczególne miesi±ce),
  4. tematyka zaproponowanego programu w porównaniu z pozosta³ymi zg³oszeniami,
  5. dorobek naukowy i dydaktyczny autora.
 7. Komisja konkursowa w swoich ocenach mo¿e korzystaæ z opinii specjalistów z danej dziedziny wiedzy oraz z opinii pedagogicznych (w zakresie zaproponowanych struktur dydaktycznych).
 8. Autor, w opisie struktury dydaktycznej materia³u oraz form prowadzenia zajêæ, powinien uwzglêdniaæ "Standardy tworzenia materia³ów dydaktycznych oraz prowadzenia zajêæ online w Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie".
 9. Podstaw± wynagradzania z tytu³u prac e-edukacyjnych jest "System wynagradzania nauczycieli SGH z tytu³u prac w systemie e-sgh.pl".
 10. Zg³oszenia przyjmowane s± do dnia 14 stycznia 2008 r. przez CREN SGH w formie elektronicznej oraz drukowanej.
 11. W Konkursie mog± braæ udzia³ nauczyciele akademiccy SGH. W uzasadnionych przypadkach Komisja konkursowa mo¿e uwzglêdniæ zg³oszenia od nauczycieli akademickich spoza SGH.
 12. Wszelkich dodatkowych informacji udziela biuro CREN SGH: www.cren.pl; e-mail: cren@sgh.waw.pl; tel. (22) 564 9723; Al. Niepodleg³o¶ci 162 lok. 150, 02-554 Warszawa.
 13. Og³oszenie wyników Konkursu nast±pi do dnia 28 stycznia 2008 r. Komisja, w razie potrzeby wyja¶nienia z autorami tre¶ci z³o¿onych dokumentów, mo¿e przed³u¿yæ termin og³oszenia wyników.
 14. Decyzjê Komisji w zakresie wyboru zg³oszeñ zatwierdza Prorektor ds. dydaktyki i studentów SGH. Jest to równie¿ organ odwo³awczy. Odwo³ania od decyzji Komisji bêd± przyjmowane w ci±gu 10 dni od og³oszenia wyników.
 15. Zatwierdzona oferta wyk³adów kierowana jest do Senackiej Komisji Programowej, przygotowuj±cej Informator SGH na rok akademicki 2008/2009.

Prof. dr hab. Adam Budnikowski
Rektor SGH
Warszawa, 14 grudnia 2007 r.


Dokumenty do pobrania ze strony internetowej CREN SGH:

Dokumenty do wgl±du w biurze CREN SGH:
 • Wzór umowy dot. autorskich praw maj±tkowych;
 • System wynagradzania nauczycieli SGH z tytu³u prac w systemie e-sgh.pl.Zapraszamy do zapoznania siê z relacj± z prac z II konkursu na wyk³ady online na SZ SGH.

Zapraszamy do zapoznania siê z relacj± z prac z I konkursu na wyk³ady online na SZ SGH.