Oferta szkoleniowa Centrum

Strona g³ówna » Szkolenia » Szkolenia wewnêtrzne

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Szkolenia wewnêtrzne

W ramach kursów wewnêtrznych adresowanych do pracowników SGH Centrum oferuje:

Kursy jêzykowe

W ka¿dym semestrze realizowane s± realizowane s± kursy z j. angielskiego i j. niemieckiego, obejmuj±ce ró¿ne poziomy zaawansowania (pocz±tkuj±cy, ¶redniozaawansowany i zaawansowany), prowadzone przez lektorów SGH. S± one bezp³atne, pracownicy pokrywaj± jedynie koszt nabycia podrêcznika.

Rekrutacja na semestr zimowy odbywa siê w pa¼dzierniku, a na semestr letni w lutym ka¿dego roku; informacje o zapisach og³aszane s± na stronie Centrum.

Oprócz kursów otwartych realizowane s± zajêcia dla wyznaczonych grup.

 

Cykl szkoleñ "Zarz±dzanie ryzykiem"

Centrum organizuje cykl szkoleñ z zakresu zarz±dzania ryzykiem dla pracowników wyznaczonych jednostek oraz kierownictwa SGH. Dodatkowo, na platformie e-learningowej udostêpniono specjalny pakiet materia³ów edukacyjnych z tego zakresu.

 

Kurs dla kierowników jednostek SGH

Nasze biuro organizuje tak¿e inne, doszkalaj±ce kursy – przyk³adem jest kurs doskonalenia umiejêtno¶ci kierowniczych organizowany dla kierowników jednostek administracji SGH. Program szkolenia obejmuje: interakcje – doskonalenie umiejêtno¶ci; kierowanie lud¼mi; zarz±dzanie czasem; negocjacje.