Oferta szkoleniowa Centrum

Strona g³ówna » Szkolenia » Szkolenia i studia dofinansowane przez SGH

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Szkolenia i studia dofinansowane przez SGH

Pracownicy SGH mog± ubiegaæ siê o pomoc Uczelni w przypadku podnoszenia kwalifikacji poprzez kszta³cenie

  • w formach szkolnych (szko³y ponadpodstawowe, studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, studia doktoranckie)
  • i pozaszkolnych (szkolenia, kursy, seminaria), w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym w tym samokszta³cenia kierowanego.

Pomoc Uczelni obejmuje pokrycie w ca³o¶ci lub czê¶ci kosztów zwi±zanych z kszta³ceniem poza Uczelni± albo zwolnienie w ca³o¶ci lub czê¶ci z op³at za kszta³cenie w Uczelni. Z pomocy Uczelni mo¿e skorzystaæ pracownik, który podejmuje kszta³cenie w zakresie odpowiadaj±cym wymaganiom aktualnego stanowiska pracy.

 

Zasady dofinansowañ okre¶la Zarz±dzenie Rektora nr 43 z 20 pa¼dziernika 2010 r. w sprawie pomocy Uczelni dla pracowników podnosz±cych kwalifikacje zawodowe oraz Zarz±dzenie Rektora nr 57 z 9 grudnia 2011 roku.

 

Dokumenty do pobrania [szkolenia]:

 

Dokumenty do pobrania [studia]: