Oferta szkoleniowa Centrum

Strona g³ówna » Szkolenia » Seminaria » Trudny student w dziekanacie

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Trudny student w dziekanacie

W dniach 9-10 grudnia 2010 r. pracownicy dziekanatów uczestniczyli w szkoleniu pt. "Trudny student w dziekanacie, czyli profesjonalne relacje z klientami w ¶rodowisku akademickim".

Celem szkolenia jest pomoc uczestnikom:

  • we wprowadzeniu zasad profesjonalnej obs³ugi studentów, w tym cudzoziemców, ich rodziców, przedstawicieli innych instytucji naukowych i biznesowych, a tak¿e klientów wewnêtrznych, czyli pracowników uczelni;
  • w wykszta³ceniu umiejêtno¶ci prze³amywania barier komunikacyjnych i nawi±zywania poprawnych, ¿yczliwych relacji z obs³ugiwanymi osobami;
  • w przyjmowaniu asertywnych postaw wobec nieuprzejmo¶ci, krytyki lub próby manipulacji ze strony obs³ugiwanego klienta;
  • we wzajemnym wspomaganiu siê w obowi±zkach zawodowych;
  • w kszta³towaniu proaktywnego stylu wykonywanej pracy.
Szkolenie prowadzi³a p. Marzena Ra¼niewska-Pó³koszek z firmy szkoleniowej BOMIS.

 

Galeria zdjêæ ze szkolenia: