Oferta dydaktyczna Centrum

Strona g³ówna » Dydaktyka » Oferta dydaktyczna Centrum

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Oferta dydaktyczna Centrum

Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie wspiera tradycyjny tok kszta³cenia formami e-learningowymi. W ramach oferty e-edukacyjnej realizowane s± m.in. pe³ne wyk³ady na platformach www.e-sgh.pl; www.e-sgh.com; www.econet.pl. Czê¶æ z nich realizowana jest w ramach wspó³pracy miêdzyuczelnianej i miêdzynarodowej, co dodatkowo uatrakcyjnia proces kszta³cenia i pracy w grupach studentów z ró¿nych o¶rodków akademickich.

Modu³y lekcyjne, które sk³adaj± siê na wyk³ady, udostêpniane s± wed³ug okre¶lonego harmonogramu. Zosta³y one przygotowane wed³ug specjalnych standardów metodycznych. Tre¶ci wyk³adów wzbogacono o interaktywne zadania i testy, a tak¿e case studies i pytania problemowe, które umo¿liwiaj± (m.in. poprzez forum dyskusyjne) realizacjê wirtualnych zajêæ. Przedmioty e-learningowe realizowane s± w wymiarze 30-godzinnym (4 lub 3 punkty kredytowe), jako po³±czona forma wyk³adu z æwiczeniami (wyj±tek stanowi± trzy 15-godzinne wyk³ady). Udzia³ studenta w wirtualnych zajêciach jest oceniany. Aktywno¶æ online stanowi element oceny koñcowej z przedmiotu. Drugim elementem oceny koñcowej jest egzamin, przeprowadzany w tradycyjnej formie. Aby zapewniæ wysok± jako¶æ zajêæ, wprowadzone zosta³y limity przyjêæ na wyk³ady.

 

Oferta przedmiotów e-learningowych obejmuje:

LEGENDA
– dotyczy studiów stacjonarnych jednolitych
 
– dotyczy studiów stacjonarnych I stopnia
– dotyczy studiów niestacjonarnych I stopnia
– dotyczy studiów niestacjonarnych popo³udniowych I stopnia
 
– dotyczy studiów stacjonarnych II stopnia
– dotyczy studiów niestacjonarnych II stopnia

 

 

 

 

 

 

Wyk³ady miêdzynarodowe, prowadzone w jêzyku angielskim, (na studiach stacjonarnych) – limit 15 osób

Transformation in Central and Eastern Europe

dr Maria Aluchna

[4238-20 , 131639-0004 ] – 5pkt

Rationality and Moral Choice

prof. dr Piotr Bo³tuæ z zespo³em

[7543-02 , 140719-0557(SL), 241709-0557(SM)] – 4pkt

Wiêcej informacji: www.cren.pl/uis/


Wyk³ady miêdzyuczelniane, realizowane we wspó³pracy z Akademi± Ekonomiczn± w Katowicach oraz Uniwersytetami Ekonomicznymi w Krakowie, Poznaniu i Wroc³awiu (na studiach stacjonarnych) – limit 5 osób

Podejmowanie decyzji z wykorzystaniem modeli hybrydowych

dr hab. in¿. Stanis³aw Stanek z zespo³em, Akademia Ekonomiczna w Katowicach

[7549-01 , 241729-0602 ] – 3pkt

Przywództwo w organizacjach – analiza najlepszych praktyk

dr Rafa³ Mrówka, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie

[7196-03 , 241719-0391 ] – 3pkt

Strategia kreatywna w reklamie

dr hab. Ryszard K³eczek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc³awiu

[7552-01 , 241739-0364 ] – 3pkt

Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6

dr Jerzy Skrzypek, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

[7553-01 , 241749-0362 ] – 3pkt

Zarz±dzanie infrastruktur± informatyczn±

prof. dr hab. Witold Abramowicz, mgr Monika Kaczmarek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

[7551-01 , 241759-0363 ] – 3pkt

Wiêcej informacji: www.econet.pl/przedmioty.php


Wyk³ady realizowane wy³±cznie dla studentów SGH (na studiach stacjonarnych – limit 30 osób, na studiach niestacjonarnych licencjackich – limit 30 osób, na studiach niestacjonarnych magisterskich – limit 50 osób)

Bankowo¶æ hipoteczna

dr Gabriel G³ówka wraz z zespo³em

[4411-06 , 131509-0145 ] – 4pkt

Biznesplan

dr Marek Panfil, dr Remigiusz Orzechowski

[4303-09 , 131679-0439 ] – 4pkt

Business Intelligence – systemy wspomagania decyzji biznesowych

dr Jerzy Surma

[7686-02 , 242349-0738 ] – 3pkt

Efektywne zarz±dzanie IT w przedsiêbiorstwie

dr Remigiusz Orzechowski

[140679-0160 ] – 3pkt

Ekonomia rozwoju

dr Krzysztof Piech

[4341-08 , 220149-0447 ] – 4pkt

E-learning korporacyjny i akademicki

dr Maria Zaj±c, mgr Marcin D±browski

[7608-01 , 240219-0365 ] – 3pkt

E-marketing

dr hab. Barbara Dobiega³a-Korona prof. nadzw. SGH, dr Tymoteusz Doligalski

[6940-04 , 240229-0099 ] – 3pkt

Etyka w biznesie

dr hab. Ewa Chmielecka prof. nadzw. SGH

[4041-09 , 220179-0068 ] – 2,5pkt

Finanse miêdzynarodowe

dr Miros³aw Kachniewski

[3012-16 , 120189-0285 ] – 4pkt

Globalne pozyskiwanie zasobów

dr hab. Teresa Pakulska prof. nadzw. SGH, dr hab. Ma³gorzata Poniatowska-Jaksch prof. nadzw. SGH

[242149-0437 ] – 3pkt

Konkurencyjno¶æ regionów

dr hab. Teresa Pakulska prof. nadzw. SGH, dr hab. Ma³gorzata Poniatowska-Jaksch prof. nadzw. SGH

[6830-03 , 232129-0437 ] – 4pkt

Konsument na rynku internetowym

dr Jacek Wójcik

[7704-01 , 241399-0640 ] – 3pkt

Lobbing i rzecznictwo interesów w Polsce

dr Ma³gorzata Molêda-Zdziech

[7732-02 , 242329-0379 ] – 3pkt

Lokalizacja przedsiêbiorstw

dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, prof. nadzw. SGH

[4336-04 , 131279-0174 ] – 4pkt

Metody badania opinii

dr Irena Kasperowicz-Ruka

[7446-02 , 230609-0042 ] – 2,5pkt

Nadzór korporacyjny w Polsce i na ¶wiecie

dr Maria Aluchna

[3144-02 , 241569-0004 ] – 3pkt

Nauka o przedsiêbiorstwie

prof. dr hab. Irena Lichniak, mgr Beata ¯elazko

[120369-0316 ] – 4pkt

Negocjowanie i zawieranie umów z partnerem handlowym

dr Wojciech Budzyñski

[7657-01 , 241599-0048 ] – 3pkt

Nowoczesne metody budowania wizerunku firmy i marki

dr Wojciech Budzyñski

[7710-01 , 241609-0048 ] – 3pkt

Nowoczesne systemy dystrybucji w przemy¶le i handlu

dr Jana Pieriegud

[6852-01 , 230809-0480 ] – 4pkt

Podstawy przedsiêbiorczo¶ci technologicznej

prof. dr hab. Irena Hejduk

[4490-02 , 241179-0185 ] – 3pkt

Polityki gospodarcze Unii Europejskiej

prof. dr hab. El¿bieta Kawecka-Wyrzykowska z zespo³em

[7669-01 , 221119-0233 ] – 4pkt

Prawo dla po¶redników w obrocie nieruchomo¶ciami

dr Jerzy Kopyra

[140389-1031 ] – 5pkt

Przedsiêbiorczo¶æ

dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, prof. nadzw. SGH

[220509-0174 ]- 2.5pkt

Przedsiêbiorstwo przysz³o¶ci

prof. dr hab. Irena Hejduk

[4626-02 , 241049-0185 ] – 3pkt

Przemys³y kultury w gospodarce rynkowej

dr Rafa³ Kasprzak

[7718-01 , 241029-0709 ] – 3pkt

Przywództwo w organizacjach – analiza najlepszych praktyk

dr Rafa³ Mrówka

[7196-04 ] – 3pkt

Równouprawnienie kobiet i mê¿czyzn w spo³eczeñstwie (w sferze zawodowej i rodzinnej)

dr Ewa Lisowska

[7727-01 , 240879-0319 ] – 3pkt

Rynek nieruchomo¶ci I

dr hab. Marek Bryx, prof. nadzw. SGH

[4192-08 , 131669-0044 ] – 4pkt

Spo³eczeñstwo i gospodarka Polski w UE – aspekt przestrzenny

dr hab. Hanna Godlewska Majkowska prof. nadzw. SGH

[7733-01 , 240809-0174 ] – 3pkt

Spo³eczne funkcje mediów masowych

dr hab. Ewa Chmielecka, prof. nadzw. SGH

[7627-01 , 240789-0068 ] – 3pkt

Strategie modernizacji w sektorze publicznym

dr Marcin Sakowicz

[7628-02 , 240759-0577 ] – 3pkt

Sztuczna inteligencja

prof. dr hab. Bogdan Stefanowicz, dr Jaros³aw Olejniczak

[4523-03 , 220629-0537 ] – 4pkt

Techniki reklamy

dr Wojciech Budzyñski

[141089-0048 ] – 3pkt

Zarz±dzanie jako¶ci± us³ug

dr Magdalena Kachniewska

[4579-02 , 131169-0219 ] – 4pkt

Zarz±dzanie operacyjne

dr in¿. Anna Sankowska

[3076-08 , 221479-1112 ] – 4pkt

Zarz±dzanie przedsiêbiorstwem turystycznym

dr Magdalena Kachniewska

[221309-0219 ] – 4pkt

Zarz±dzanie przedsiêwziêciami inwestycyjnymi

dr hab. Marek Bryx prof. nadzw. SGH wraz z zespo³em

[4261-04 , 231749-0044 ] – 4pkt

Wiêcej informacji: www.e-sgh.pl/pwo/

ZOBACZ WYK£ADY PLANOWANE DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2009/2010