Oferta szkoleniowa Centrum

Strona g³ówna » Szkolenia » Cykl Zarz±dzanie ryzykiem » Zarz±dzanie ryzykiem – edycja I

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Zarz±dzanie ryzykiem – edycja I

W dniach 30 czerwca i 2 lipca 2008 r. nasze Centrum przeprowadzi³o pierwsze szkolenie dla pracowników SGH z cyklu kursów dot. zarz±dzania ryzykiem w SGH. Prowadz±cymi spotkania byli dr Anna K³opotek (adiunkt w Katedrze Zarz±dzania Innowacjami oraz doradca ekonomiczny Najwy¿szej Izby Kontroli) oraz p. Jacek Malesa (kierownik Audytu Wewnêtrznego SGH). Prowadz±cy szkolenie s± równie¿ cz³onkami Zespo³u ds. zarz±dzania ryzykiem w SGH powo³anego przez Rektora, a w 2007 r. reprezentowali nasz± Uczelniê w pilota¿owym programie Ministerstwa Finansów dotycz±cym zarz±dzania ryzykiem.

 

Uczestnicy kursu otrzymali certyfikaty po¶wiadczaj±ce realizacjê programu zajêæ.

 

Galeria zdjêæ ze szkolenia:

 

Dodatkowe pytania prosimy kierowaæ na adres e-mail: cren@sgh.waw.pl