Dwumiesiêcznik E-mentor

Strona g³ówna » E-mentor » Wskazówki dla autorów publikuj±cych w dwumiesiêczniku e-mentor

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Wskazówki dla autorów publikuj±cych w dwumiesiêczniku e-mentor

Zasady publikowania
  1. Redakcja przyjmuje do oceny i publikacji teksty o charakterze naukowym i popularnonaukowym, jak równie¿ artyku³y informacyjne i felietony, po¶wiêcone problematyce e-learningu, kszta³cenia ustawicznego, e-biznesu i zarz±dzania wiedz± oraz w szerszym zakresie podejmuj±ce tematykê metod, form i programów kszta³cenia.
  2. Opracowanie nie powinno naruszaæ praw autorskich osób trzecich – w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (tekst pierwotny: Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83, tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904).
  3. Teksty nades³ane do redakcji nie mog± byæ wcze¶niej publikowane, ani nie mog± byæ nades³ane do recenzji w innych pismach lub wydawnictwach.
  4. Zg³aszaj±c tekst, autor wyra¿a zgodê na: wszelkie zmiany stylistyczne, wynikaj±ce z normy jêzykowej, niezbêdne zmiany w uk³adzie tre¶ci (w celu zwiêkszenia czytelno¶ci tekstu), w tym na wykorzystanie go na dwóch polach eksploatacji (druk, internet) oraz udostêpnienie innym czasopismom. W przypadku obszerniejszych artyku³ów redakcja zastrzega sobie prawo do dokonania skrótu, z ewentualn± prezentacj± dodatkowych tre¶ci na stronie internetowej czasopisma. Autor wyra¿a zgodê na opublikowanie informacji o artykule w bazach naukowych, w tym w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).
  5. Po wstêpnej ocenie przez redakcjê tekst skierowany jest do recenzji naukowej. Publikowane bêd± materia³y, które uzyska³y pozytywn± opiniê recenzenta, ewentualnie po dokonaniu przez autora niezbêdnych poprawek, na pro¶bê redakcji i recenzenta.
  6. Materia³y zamieszczone w pi¶mie "e-mentor" s± chronione prawem autorskim.
  7. Przedruk tekstu mo¿e nast±piæ za zgod± redakcji.

 

Wytyczne dotycz±ce przygotowania tekstu dostêpne s± w serwisie czasopisma e-mentor.