Projekty specjalne Centrum

Strona g³ówna » Projekty » Profesjonalny urzêdnik – nowoczesna administracja

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Profesjonalny urzêdnik – nowoczesna administracja

Projekt pt. "Profesjonalny urzêdnik – nowoczesna administracja. Cykl szkoleñ podnosz±cych kompetencje pracowników Urzêdu Miasta Be³chatowa z wykorzystaniem nowoczesnych metod edukacyjnych" wspó³finansowany by³ ze ¶rodków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki, Priorytet V Dobre rz±dzenie, Poddzia³anie 5.2.1 „Modernizacja zarz±dzania w administracji samorz±dowej” i realizowany by³ w partnerstwie z Miastem Be³chatów – Liderem Projektu.

 

Celem projektu by³a poprawa jako¶ci ¶wiadczonych us³ug oraz wzrost efektywno¶ci obs³ugi klienta przez podniesienie kompetencji pracowników samorz±dowych w Urzêdzie Miasta Be³chatowa. Program zak³ada³ kompleksowe przeszkolenie 173 pracowników Urzêdu dziêki realizacji 26 szkoleñ prowadzonych przez Partnera Projektu, Szko³ê G³ówn± Handlow± w Warszawie metod± tradycyjn± oraz blended learning. Kursy objê³y m.in. zagadnienia profesjonalnej obs³ugi klienta, zarz±dzania czasem, przeprowadzania oceny pracowniczej, zarz±dzania wiedz±, a tak¿e rachunkowo¶ci bud¿etowej, finansów publicznych, audytu wewnêtrznego, zamówieñ publicznych i prawa pracy.

Czas trwania projektu: 1.10.2008 r. – 31.12.2010 r.

Wiêcej informacji na stronie internetowej projektu: http://puna.e-sgh.pl/