O nas

Strona g³ówna » O nas » Promocja dzia³alno¶ci

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Promocja dzia³alno¶ci

Artyku³y naukowe

Centrum promuje e-learning przez publikacjê artyku³ów w pismach naukowych oraz wydawanie dwumiesiêcznika e-mentor po¶wiêconego zagadnieniom edukacji na odleg³o¶æ, kszta³cenia ustawicznego, e-biznesu oraz zarz±dzania wiedz±, a tak¿e metod i form kszta³cenia.

zobacz wiêcej »

Artyku³y informacyjne

Informacje dotycz±ce dzia³añ podejmowanych przez Centrum oraz realizowanych projektach s± publikowane w wielu czasopismach. Zapraszamy do zapoznania siê z artyku³ami na nasz temat.

zobacz wiêcej »

Wyst±pienia konferencyjne

Centrum promuje równie¿ e-edukacjê i kszta³cenie ustawiczne podczas konferencji, seminariów, zebrañ w katedrach, na spotkaniach ze studentami, a tak¿e poprzez reklamy w czasopismach i tablicach informacyjnych.

zobacz wiêcej »

Audycje radiowe i reporta¿e

Zapraszamy tak¿e do zapoznania siê z zapisami audycji radiowych i programów telewizyjnych po¶wiêconych kszta³ceniu przez internet oraz projektom edukacyjnym realizowanym przez Centrum.

zobacz wiêcej »