Aktualno¶ci

Strona g³ówna » Bie¿±ce wiadomo¶ci

Bie¿±ce wiadomo¶ci

Szkolenie “T³umaczenie tekstów naukowych na jêzyk angielski”

Zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych do udzia³u w szkoleniu, którego celem jest zapoznanie z problematyk± t³umaczenia tekstów naukowych na jêzyk angielski. Zajêcia odbêd± siê 25 listopada oraz 9 grudnia 2013 roku. 

[Data publikacji: 14.11.2013]

wiêcej

V edycja Akademii Edukacji Mened¿erskiej

Rozpoczê³y siê zajêcia w ramach V edycji projektu "Akademii Edukacji Mened¿erskiej – kafeterii edukacyjnej dla licealistów". Przedsiêwziêcie adresowane jest do 1000 uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych z ca³ej Polski. Udzia³ w zajêciach jest nieodp³atny. Projekt jest dofinansowany ze ¶rodków Narodowego Banku Polskiego.

[Data publikacji: 12.11.2013]

wiêcej

 

Pa¼dziernikowy numer e-mentora

 

Ukaza³ siê nowy, 51. numer dwumiesiêcznika e-mentor.

 

Zapraszamy do zapoznania siê z artyku³ami z zakresu e-edukacji, kszta³cenia ustawicznego, zarz±dzania wiedz± i e-biznesu.

[Data publikacji: 23.10.2013]

Szkolenie dla kierowników jednostek

W dniach 22, 24 i 25 pa¼dziernika 2013 r. odbywa siê szkolenie w zakresie przeprowadzania oceny okresowej pracowników. Jest ono adresowane do kierowników jednostek administracyjnych naszej Uczelni. Podczas szkolenia omówione zostan± m.in. cele i zasady przeprowadzania oceny, najczê¶ciej pope³niane b³êdy, skutki rozmowy oceniaj±cej.

[Data publikacji: 21.10.2013]

Szkolenie dla wyk³adowców SGH

22 pa¼dziernika 2013 r. odbêdzie siê szkolenie pt. „Wykorzystanie aplikacji Niezbêdnik e-sgh w prowadzeniu zajêæ dydaktycznych” organizowane dla wyk³adowców SGH. Celem szkolenia jest poznanie mo¿liwo¶ci wykorzystania Niezbêdnika e-sgh w prowadzeniu zajêæ. Zg³oszenia do 21 pa¼dziernika br. na adres cren-pisma@sgh.waw.pl.

[Data publikacji: 15.10.2013]

wiêcej

Zajêcia e-learnigowe w semestrze zimowym 2013/2014

Rozpoczê³y siê zajêcia e-learningowe na platformie www.e-sgh.pl. Pierwszy modu³ wyk³adowy zosta³ udostêpniony 7 pa¼dziernika br., kolejne bêd± udostêpniane systematycznie, zgodnie z datami zamieszczonymi pod tytu³ami modu³ów na stronie kursu.

[Data publikacji: 11.10.2013]

wiêcej

Kurs j. polskiego dla obcokrajowców

Od 1 pa¼dziernika br. realizowany jest kurs j. polskiego z elementami wiedzy o kulturze polskiej adresowany do obcokrajowców. W kursie, który potrwa do koñca listopada, bierze udzia³ 14 Chiñczyków. Kursanci naucz± siê podstawowych zwrotów w jêzyku polskim oraz zapoznaj± z kultur±, obyczajami i zasadami komunikacji. Kurs organizowany jest przez Centrum we wspó³pracy z Biurem Rekrutacji.

[Data publikacji: 2.10.2013]

Zapisy na kursy jêzykowe

Do 10 pa¼dziernika br. trwaj± zapisy na kursy jêzykowe dla pracowników SGH organizowane w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014. Zajêcia rozpoczynaj± siê 14 pa¼dziernika br. Serdecznie zapraszamy!

[Data publikacji: 30.9.2013]

Zostañ wolontariuszem przy organizacji spotkañ EUD i AME

Poszukujemy studentów SGH, którzy chcieliby pomóc w organizacji zajêæ dla dzieci i m³odzie¿y w ramach Ekonomicznego Uniwersytetu Dzieciêcego (EUD) oraz Akademii M³odego Ekonomisty (AME).

[Data publikacji: 24.9.2013]

wiêcej

Szkolenie dla wyk³adowców

26 wrze¶nia 2013 r. odbêdzie siê szkolenie "Wykorzystanie narzêdzi dydaktycznych na platformie e-sgh w prowadzeniu zajêæ e-learningowych" adresowane do wyk³adowców naszej Uczelni. Celem szkolenia jest zaprezentowanie nowych w³a¶ciwo¶ci narzêdzi dostêpnych na platformie e-learningowej e-sgh.

[Data publikacji: 20.9.2013]

wiêcej

Zapisy na zimow± edycjê EUD i AME

Trwaj± zapisy na kolejne zajêcia "Ekonomicznego Uniwersytetu Dzieciêcego" (do 2 pa¼dziernika br.) oraz "Akademii M³odego Ekonomisty" (do 22 wrze¶nia br.). Zajêcia bêd± siê odbywaæ w Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie. Serdecznie zapraszamy do zapisów.

[Data publikacji: 9.9.2013]

Seminarium nt. prawa autorskiego

23 wrze¶nia 2013 r. odby³a siê kolejna edycja seminarium pt. "Prawo autorskie w dzia³aniach wydawniczych". Spotkanie adresowane by³o w szczególno¶ci do pracowników naukowo-dydaktycznych. Omówione zosta³y na nim zagadnienia dotycz±ce m.in. umowy wydawniczej, dzia³alno¶ci wydawniczej i ochrony praw autorskich. 

[Data publikacji: 5.9.2013]

wiêcej

Warsztaty ze statystyki i ekonometrii

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowo-dydaktycznych SGH do udzia³u w spotkaniach w ramach cyklu wyk³adów i warsztatów doskonal±cych wiedzê oraz umiejêtno¶ci wykorzystania metod statystycznych i ekonometrycznych w badaniach naukowych. Zachêcamy do zapoznania siê ze szczegó³ami.

[Data publikacji: 5.9.2013]

wiêcej

Letnia Akademia Ekonomii

W dniach 22-26 lipca 2013 odby³ siê tygodniowy cykl spotkañ w ramach V edycji "Letniej Akademii Ekonomii". W zajêciach LAE wziê³o udzia³ 40 uczniów szkó³ gimnazjalnych. 

[Data publikacji: 22.7.2013]

wiêcej

Zakoñczenie Szko³y Letniej SGH

12 lipca br. odby³a siê uroczyste zakoñczenie trwaj±cej 2 tygodnie Szko³y Letniej – Summer University Warsaw 2013. 32 uczestników reprezentuj±cych takie kraje jak m.in. USA, Korea, Chiny, Niemcy, Rosja, Estonia czy Belgia otrzyma³o dyplomy ukoñczenia kursu. Gratulujemy! [galeria zdjêæ]

[Data publikacji: 16.7.2013]

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »