O nas

Strona g³ówna » O nas » Dzia³alno¶æ Centrum

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Dzia³alno¶æ Centrum

Zadaniem Centrum jest organizowanie dzia³alno¶ci Uczelni w zakresie rozwoju nauczania przez internet oraz prowadzenie szkoleñ i kursów dla instytucji zewnêtrznych oraz kadry pracowniczej SGH.

Swoje zadania Centrum realizuje poprzez:

 1. inicjowanie, inspirowanie i organizowanie projektów w dziedzinie edukacji niestacjonarnej i kszta³cenia ustawicznego,
 2. prowadzenie punktu informacyjnego o realizowanych w SGH projektach w zakresie edukacji niestacjonarnej oraz ich promocja,
 3. organizowanie prac badawczych w zakresie edukacji niestacjonarnej i kszta³cenia ustawicznego,
 4. prowadzenie uczelnianej platformy nauczania przez internet, a w tym:
  1. tworzenie i promocja programów nauczania,
  2. przygotowywanie i opracowywanie odpowiednich narzêdzi i metod dydaktycznych,
  3. wspomaganie indywidualnych inicjatyw oraz koordynacja ofert dydaktycznych pracowników,
  4. tworzenie i administrowanie multimedialn± baz± podrêczników i innych materia³ów dydaktycznych,
 5. organizowanie seminariów i konferencji w zakresie nauczania przez internet i kszta³cenia ustawicznego,
 6. prowadzenie redakcji uczelnianego pisma e-mentor oraz wydawanie i udostêpnianie innych publikacji w zakresie nauczania przez internet i kszta³cenia ustawicznego,
 7. wspó³pracê z krajowymi i zagranicznymi o¶rodkami zajmuj±cymi siê nauczaniem przez internet i kszta³ceniem ustawicznym,
 8. administrowanie uruchomionymi projektami edukacyjnymi a w tym prowadzenie rozliczeñ z ich uczestnikami oraz wydawanie stosownych ¶wiadectw.

Zadania Centrum realizowane s± w ¶cis³ej wspó³pracy z jednostkami naukowo-dydaktycznymi SGH.

Dzia³ania Centrum podejmowane s± w konsultacji z Rad± Programow± CREN SGH.