Projekty specjalne Centrum

Strona g³ówna » Projekty » Olimpiada Przedsiêbiorczo¶ci

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Olimpiada Przedsiêbiorczo¶ci

W za³o¿eniach Organizatorów Olimpiada Przedsiêbiorczo¶ci ³±czy w sobie ró¿ne cele. Pocz±wszy od rozbudzania i wzmacniania postaw oraz zachowañ przedsiêbiorczych w¶ród uczniów, poprzez tworzenie pozytywnego klimatu wokó³ dzia³alno¶ci biznesowej, wypracowanie dla nauczycieli przedmiotu wzorca dydaktycznego, s³u¿±cego rozwijaniu zainteresowañ ekonomicznych u m³odzie¿y uzdolnionej, a skoñczywszy na zachêcaniu licealistów do studiowania na uczelniach ekonomicznych.

Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z podstaw± programow± nauczania przedsiêbiorczo¶ci w szko³ach ponadgimnazjalnych, poszerzony dodatkowo o zagadnienia zwi±zane ze zmienianym corocznie has³em przewodnim Olimpiady. Niemniej jednak organizatorzy zak³adaj±, ¿e uczestnicy Olimpiady wyka¿± siê umiejêtno¶ci± samodzielnego przyswajania wiedzy wykraczaj±cej poza wymogi szkolne. M³odzie¿ bior±ca udzia³ w Olimpiadzie powinna posiadaæ podstawow± wiedzê z zakresu psychologii, socjologii, ekonomii, zarz±dzania i prawa.

Tak ró¿norodne cele oraz zakres tematyczny Olimpiady powoduj±, ¿e uczestnicy oceniani s± nie tylko za posiadan± wiedzê i jej prze³o¿enie na praktyczne umiejêtno¶ci, ale tak¿e za reprezentowane przez nich postawy i zachowania przedsiêbiorcze. Sprawdzaniu wiedzy s³u¿± testy, natomiast przy ocenie postaw i zachowañ przedsiêbiorczych brane s± pod uwagê wykonywane przez uczniów projekty, rozwi±zywane studia przypadków oraz prezentacje na zadany temat.

Olimpiada cieszy siê bardzo du¿± popularno¶ci±. Pierwsza edycja Olimpiada mia³a miejsce w roku szkolnym 2005/2006. Przystapili do niej zawodnicy z 726 szkó³ ponadgimnazjalnych. Do siódmej edycji zg³osi³o siê 1078 szkó³ – tj. 48% wiêcej. Równie dynamicznie ro¶nie liczba zg³oszonych zawodników – z 14,3 tys. w I edycji do 19,3 tys. w VII edycji (zobacz wykresy).

W pa¼dzierniku 2009 r. V edycja Olimpiady Przedsiêbiorczo¶ci zosta³a objêta patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej. Patronat stanowi szczególnego rodzaju wyró¿nienie dla przedsiêwziêæ bezpo¶rednio zwi±zanych z edukacj± i wychowaniem. Olimpiada jest równie¿ objêta patronatem Ministerstwa Skarbu Pañstwa. 

 

Wiêcej informacji na: www.olimpiada.edu.pl