Projekty specjalne Centrum

Strona g³ówna » Projekty » Akademia M³odego Ekonomisty

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Akademia M³odego Ekonomisty

 

Akademia M³odego Ekonomisty (AME) to program edukacji ekonomicznej gimnazjalistów, prowadzony przez Fundacjê Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych wraz z lokalnymi partnerami: Szko³± G³ówn± Handlow± w Warszawie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach i Poznaniu, Uniwersytetem w Bia³ymstoku oraz Wy¿sz± Szko³± Ekonomii i Prawa w Kielcach.

Akademia funkcjonuje od wrze¶nia 2008 roku jako siostrzany program Ekonomicznego Uniwersytetu Dzieciêcego w Warszawie. O¶rodek AME w Katowicach dzia³a od wrze¶nia 2010. Od wrze¶nia 2011 funkcjonuj± o¶rodki AME w Poznaniu i Bia³ymstoku, a od wrze¶nia 2012 o¶rodek AME w Kielcach.

Program ka¿dego semestru AME obejmuje 6 spotkañ z zakresu nauk ekonomicznych (zobacz archiwum programów AME). Spotkania trwaj± 90 minut, w tym: 5’ – wprowadzenie, 35’ – wyk³ad, 25’ – praca w grupach, 20’ – dyskusja w formie seminaryjnej, 5’ – podsumowanie merytoryczne spotkania. Zajêcia prowadzone s± przez nauczycieli akademickich SGH oraz ekspertów Fundacji. Uczestnicy zajêæ maj± szansê powróciæ do wyk³adów dziêki materia³om edukacyjnym publikowanym na stronie internetowej Akademii. W zwi±zku z seminaryjnym charakterem grupy jej liczebno¶æ jest ograniczona.

Ka¿dy student Akademii, obecny na minimum 4 z 6 spotkañ w danym semestrze, otrzyma dyplom ukoñczenia semestru. Dla najlepszych studentów przewidziane s± równie¿ upominki (zobacz galeriê zwyciêzców).

 

Wiêcej informacji na: www.gimversity.pl.

Zachêcamy równie¿ do zapoznania siê z Folderem oraz Plakatem EUD i AME.