Projekty specjalne Centrum

Strona g³ówna » Projekty » Akademia Edukacji Mened¿erskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Akademia Edukacji Mened¿erskiej – kafeteria edukacyjna dla licealistów

CREN SGH, dziêki wsparciu NBP, organizuje zajêcia ekonomiczne dla licealistów. G³ównym celem Kafeterii jest rozwijanie umiejêtno¶ci i kluczowych kompetencji uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych w zakresie przedsiêbiorczo¶ci oraz nowoczesnych technologii. Jest to mo¿liwe dziêki specjalnie skonstruowanej ofercie programowej, obejmuj±cej ró¿norodne obszary ekonomii i zarz±dzania oraz zastosowaniu narzêdzi doboru przez licealistów ¶cie¿ki edukacyjnej, adekwatnej do ich indywidualnych zainteresowañ.

W ramach rocznego programu Kafeterii, do którego mo¿e przyst±piæ ka¿dy licealista, mo¿na wybieraæ spo¶ród bardzo bogatej oferty zajêæ. Ka¿dy uczestnik, samodzielnie planuj±c swój grafik zajêæ, wybiera spo¶ród 50 ró¿nych wydarzeñ edukacyjnych, zebranych w ramach 5 bloków tematycznych i 14 form edukacyjnych. Wydarzenia te prowadzone s± w formie wyk³adów e-learningowych, forów, czatów, zajêæ w Second Life, a tak¿e filmów edukacyjnych koñcz±cych siê z dyskusj± online. Mo¿e równie¿ wzi±æ udzia³ w wieloetapowych konkursach oceniaj±cych jego aktywno¶æ spo³eczno-ekonomiczn± (np. w szkole czy w organizacjach pozarz±dowych) oraz ma do wyboru a¿ sze¶æ sesji doradztwa biznesowego z ekspertami SGH.

Zajêcia Kafeterii zebrane s± wokó³ piêciu obszarów tematycznych: Finansowanie dzia³alno¶ci biznesowej; Wzmacnianie przewag konkurencyjnych; Budowanie wizerunku firmy i produktu; Zarz±dzanie kapita³em ludzkim oraz Miêdzynarodowe relacje biznesowe. Ka¿dy licealista, konstruuj±c indywidualnie swój program edukacji w Kafeterii, mo¿e – poprzez zaliczenie wybranych zestawów zajêæ – uzyskaæ specjalny dyplom z danej ¶cie¿ki kszta³cenia. Na najaktywniejszych uczestników zajêæ czekaj± dyplomy z wyró¿nieniem, zatytu³owane „Profesjonalny mened¿er”.

I edycjê Akademii, trwaj±c± od pa¼dziernika 2009 r. do czerwca 2010 r. zakoñczyli¶my wydaniem 234 dyplomówdla najaktywniejszych uczestników projektu.

II edycja Akademii trwa od pa¼dziernika 2010 r.

Portal projektu mo¿na odnale¼æ pod adresem: www.kafeteria.edu.pl