O nas

Strona g³ówna » O nas » Artyku³y naukowe

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Artyku³y naukowe


Centrum promuje e-learning przez publikacjê artyku³ów w pismach naukowych oraz wydawanie dwumiesiêcznika e-mentor po¶wiêconego zagadnieniom edukacji na odleg³o¶æ, kszta³cenia ustawicznego, e-biznesu oraz zarz±dzania wiedz±, a tak¿e metod i form kszta³cenia.E-mentor