O nas

Strona g³ówna » O nas » Biblioteczka

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Biblioteczka

Prezentujemy Pañstwu zasoby naszej biblioteczki z zakresu e-edukacji.
Biblioteczka stale siê powiêksza, wkrótce pojawi± siê nowe pozycje.

Wymienione ni¿ej publikacje s± dostêpne na miejscu, w siedzibie Centrum. Je¶li która¶ z pozycji zainteresuje Pañstwa, prosimy o kontakt cren@sgh.waw.pl.

 • Action learning, K. Weinstein-Fitzgerald, Petit
 • Affective and Emotional Aspects of Human-Computer Interaction, red. M. Pivec, IOS Press
 • Akademia on-line, red. J. Mischke, Wy¿sza Szko³a Humanistyczno-Ekonomiczna w £odzi, £ód¼
 • Akkreditirung im Hochschulraum Europa, S. Schwarz, D.F. Westerheijden, M.Rehburg, UVW
 • Badania spo³eczne w praktyce, E. Babbie, PWN
 • Bariery w komunikowaniu siê i spo³eczeñstwo (dez)informacyjne, M. Golka, PWN
 • Bogactwo sieci, Y. Benkler, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
 • Edukacja, Wydawnictwo Murator
 • Edukacja doros³ych w Stanach Zjednoczonych – podstawowe problemy, A. Fr±ckowiak, K. Pleskot-Makulska, J. Pó³turzycki, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
 • Edukacja ekonomiczna w polskich szkolach ponadgimnazjalnych, CODN, NBP
 • Edukacja kulturalna doros³ych w Niemczech. Studium przypadku Berlin/Brandenburgia, W. Gieseke, K. Opelt, H. Stock, I. Börjesson, Uniwersytet Humboldta
 • Edukacja medialna, J. Gajda, S. Juszczyk, B. Siemieniecki, K. Wenta, Wydawnictwo Adam Marsza³ek
 • Edukacja medialna w spo³eczeñstwie informacyjnym, red. S. Juszczyk, Wydawnictwo Adam Marsza³ek
 • Edukacja na odleg³o¶æ, S. Juszczyk, Wydawnictwo Adam Marsza³ek
 • Edukacja ustawiczna w szko³ach wy¿szych – od idei do praktyki, R. Góralska, J. Pó³turzycki, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
 • Edukacja ustawiczna w ujêciu brytyjskim, A. Matlakiewicz, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
 • Edukacja w cyberprzestrzeni. Paradygmaty wspó³czesnego kszta³cenia na odleg³o¶æ, I.K. Hejduk, W.M. Grudzewski, Wydawnictwo KUL
 • Education goes global!, B. Siwiñska, Fundacja Edukacyjna "Perspektywy
 • Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. I, red. T. Pilch, Wydawnictwo ¯ak
 • Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. II, red. T. Pilch, Wydawnictwo ¯ak
 • Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. III, red. T. Pilch, Wydawnictwo ¯ak
 • Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. IV, red. T. Pilch, Wydawnictwo ¯ak
 • E-learning: experiences, cases, projects, A. Grabowska, W. Cellary, AE Poznañ
 • E-Learning Initiatives in China, red. H. Spencer-Oatey, Hong Kong University Press
 • E-learning jako metoda wspomagaj±ca proces kszta³cenia, WSB
 • E-uslugi a spo³eczeñstwo informacyjne, A. D±browska, M. Jano¶-Kres³o, A. Wódkowski, Difin
 • Gospodarka oparta na wiedzy, red. W. Welfe, PWE
 • Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Kompetencje i standardy kszta³cenia, J. Micha³ek, M. Zaj±c, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie
 • Innowacyjno¶æ w procesie kszta³cenia w uczelniach cywilnych i wojskowych, red. W. Horyñ, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
 • Instytucjonalne formy edukacji doros³ych w drugiej Rzeczpospolitej, red. E. Sapia-Drewniak, A. Stopiñska-Paj±k, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
 • Jako¶æ kszta³cenia uniwersyteckiego – ujêcie pedagogiczne, A. Krajewska, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie
 • Jako¶æ w badaniach i dydaktyce szkó³ wy¿szych, red. S. Doroszewicz, A. Kobyliñska
 • Jêzyk Nowych Mediów, L. Manovich, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
 • Komputer w procesie kszta³towania umiejêtno¶ci kluczowych, T. Huk, Difin
 • Komunikacja jêzykowa w Internecie, J. Grzenia, PWN
 • Komunikowanie (siê) w mediach elektronicznych. Jêzyk, edukacja, semiotyka, red. M. Filiciak, G. Ptaszek, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
 • Kszta³cenie na odleg³o¶æ, J. Bednarek, E. Lubina, PWN
 • Kszta³towanie strategii szkoleñ i rozwoju pracowników, A. Mayo, Oficyna Ekonomiczna
 • Krzemowe Remedium, Stall Clifford, Dom Wydawniczy Rebis
 • Kto tworzy Internet?, Wydawnictwo Murator
 • Leksykon zarz±dzania, red. M. Romanowska, Difin
 • Nanonauki i nanotechnologie, red. A. Mazurkiewicz, Wydawnictwo ITE
 • Nauczyciel andragoga na pocz±tku XXI wieku, red. W. Horyñ, J. Maciejewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc³awskiego
 • (Nie)profesjonalny rynek uslug szkoleniowych w Polsce, H. Paluch, AE Poznañ
 • Modele kompetencyjne w zarz±dzaniu zasobami ludzkimi, S. Whiddett, S. Hollyforde, Oficyna Ekonomiczna
 • Modele i metody zarz±dzania procesem otwartego nauczania zdalnego, P. Ró¿ewski, E. Kusztina, O. Zaikin, Instytut Badañ Systemowych Polskiej Akademii Nauk
 • Multimedia w organizacjach gospodarczych i edukacji, red. L. Kie³tyka, Difin
 • Ocena efektywno¶ci szkoleñ, P. Bramley, Oficyna Ekonomiczna
 • Open content. Zagadnienia prawne, P. Wasilewski, Wolters Kluwer
 • Pedagogika Spo³eczna, A. Radziewicz-Winnicki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
 • Pedeutologia, H. Kwiatkowska, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
 • Planowanie i projektowanie szkoleñ, L. Rea, Oficyna Ekonomiczna
 • Podstawy prawne i organizacyjne o¶wiaty, D. Kurzyna-Chmiel, Wolters Kluwer
 • Podstawy psychologii i pedagogiki pracy, J. E. Karney, Wy¿sza Szko³a Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
 • Pomiar wyników kszta³cenia, B. Niemierko, WSPiP
 • Praca oparta na wiedzy, D. Jemielniak, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
 • Procesy uczenia siê i ich uwarunkowania, red. F. Brzeziñski, K. Denek, J. ¦wirko-Pilipczuk, Uniwersytet Szczeciñski
 • Problemy wspó³czesnej nauki. Teoria i zastosowania. Informatyka. Spo³eczno¶æ Internetu, R. Tadeusiewicz, Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit
 • Profesjonalizacja kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych, red. G. Polok, AE Katowice
 • Przysz³o¶æ pracy, Ettore Gelpi, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne Uniwersytety trzeciego wieku w Warszawie, K. Lubryczyñska, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
 • Re: internet – spo³eczne aspekty medium. Polskie konteksty i intrepretacje, red.  £. Jonak, P. Mazurek, M. Olcoñ, A. Przybylska, A. Tarkowski, J.M. Zaj±c, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
 • Rola i miejsce technologii informacyjnej w okresie reform edukacyjnych w Polsce, red. T. Lewowicki, B. Siemieniecki, Wydawnictwo Adam Marsza³ek
 • Rozwój us³ug edukacyjnych w erze spo³eczeñstwa informacyjnego, M. Pluta-Olearnik, PWE
 • S³ownik pedagogiczny, Cz. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, PWN
 • Spo³eczeñstwo informacyjne. Istota. Rozwój. Wyzwania, T. Bialob³ocki, J. Moroz, M. Nowina-Konopka, L.W. Zacher, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
 • Spo³eczeñstwo sieci, M. Castells, PWN
 • Studia ekonomiczne – czy tylko wiedza i umiejêtno¶ci?, red. J. Dietl, Z. Sapijaszka
 • Szkolnictwo wy¿sze. Wyzwania XXI wieku, J.K. Thieme, Difin
 • Systemy zapewniania jako¶ci w szkolnictwie wy¿szym, red. D. Wosik, AE Poznañ
 • Technologia informacyjna w polskiej edukacji, red. B. Siemieniecki, Wydawnictwo Adam Marsza³ek
 • Technologia informacyjna w polskiej szkole, B. Siemieniecki, Wydawnictwo Adam Marsza³ek
 • Technologie i systemy informatyczne w gospodarkach opartych na wiedzy, red. E. Ziemba, WSB
 • Technologie i systemy komunikacji oraz zarz±dzania informacj± i wiedz±, red. L. Kie³tyka, Difin
 • Technologiczna codzienno¶æ. Internet – bank – telewizja, P. ¯abicki, Wydawnictwo Trio
 • Web 2.0. Przewodnik po strategiach, A. Shuen, Helion
 • Wielka sieæ. E-esesje z socjologii Internetu, K. Krzysztofek, M. Podgórski, M. Grabowska, A. Hupa, M. Juza, Wydawnictwo Trio
 • W poszukiwaniu syntezy. O problemach szkonictwa wy¿szego nie tylko w Polsce, J. Ch³opecki, S. Paszczyñski, T. Pomianek, Wy¿sza Szko³a Infromatyki i Zarz±dzania w Rzeszowie
 • Wspomaganie zarz±dzania projektami informatycznymi, K. Waækowiak, J.M. Chmielewski, Helion
 • Zarz±dzanie placówk± o¶wiatow±, K. Gawroñski, A. Stefan, Wolters Kluwer
 • Zarz±dzanie wiedz±, red. D. Jemielniak, A.K. Ko¼miñski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne

Czasopisma prezentuj±ce problematykê kszta³cenia ustawicznego:

 • Adult education and development, No 64, 2005, red. Heribert Hinzen, Institute for International Cooperation of the German Adult Education Association
 • Adult education and development, No 65, 2005, red. Heribert Hinzen, Institute for International Cooperation of the German Adult Education Association
 • Adult education and development, No 66, 2005, red. Heribert Hinzen, Institute for International Cooperation of the German Adult Education Association
 • Edukacja doros³ych, nr 1-2 (42-43) 2004, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
 • Edukacja doros³ych, nr 2-3 (47-48) 2005, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
 • Edukacja doros³ych, nr 4 (49) 2005, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
 • Rocznik andragogiczny 2003, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
 • Rocznik andragogiczny 2005, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne
 • Toruñsko-P³ockie Studia dydaktyczne, t.19,2006, Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu, Szko³a Wy¿sza im. Paw³a W³odkowica

Na stronie prezentujemy równie¿ zasoby biblioteczne Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z zakresu m.in. jako¶ci kszta³cenia. Wymienione ni¿ej publikacje s± dostêpne na miejscu, w siedzibie Fundacji. Je¶li która¶ z pozycji zainteresuje Pañstwa, prosimy o kontakt fpake@sgh.waw.pl.

 • Akademicka Komisja Akredytacyjna – system oceny jako¶ci kszta³cenia i akredytacji w szkolnictwie wy¿szym, Instytut Problemów Wspó³czesnej Cywilizacji
 • Akademickie Forum Dyskusyjne 1994-1996. Problemy i wnioski, red. Ewa Chmielecka, SGH
 • Akredytacja – Krajobraz Polski, red. Ewa Chmielecka, FEP
 • Akredytacja Kszta³cenia Menad¿erskiego, Stowarzyszenie Edukacji Menad¿erskiej FORUM
 • Badania nad edukacj± ekonomiczn± dla gospodarki rynkowej w Posce, Beksiak J., Chmielecka E., Czarny E., £apkowska-Baster B., Musialik R., Nojszeska E., ¦wierczyñska-Jelonek D., Adam Translations
 • Bulletin 17 June 2002, EFMD
 • Bulletin nr 15 October 2001, red. Martine Plompen, EFMD
 • Deliberating a Happier Europe. A tentative liberal-conservative vision, Galar Roman, Paw³owski Krzysztof, Hof
 • Dynamika procesów prywatyzacji, Matuszewski Jan, Instytut Gospodarki ¦wiatowej
 • Edukacja w zmieniaj±cym siê spo³eczeñstwie, red. Ireneusz Bia³ecki, MEN
 • Efektywno¶æ funkcjonowania zachodnioeuopejskich instytucji akademickich, red. Roman Z. Morawski, Instytut Spraw Publicznych
 • Elementarz zarz±dzania przez jako¶æ, Recha Miros³aw, Alfa Wero
 • Ewaluacja procesu kszta³cenia w szkole wy¿szej, red. Brzeziñska Anna, Brzeziñski Jerzy, Wydawnictwo Fundacji Humaniora
 • Finansowanie i Zarz±dzanie Szkolnictwem Wy¿szym Polska-Holandia, red. Ma³gorzata D±browa-Szefler i Marta Pastwa, Centrum Badañ Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wy¿szego Uniwersytet Warszawski
 • Informator, Polsko-Amerykañska Fundacja Wolno¶ci
 • Informator, Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga
 • Informator 2000, UKA, UMCS
 • Informator 2001, UKA, UMCS
 • Informator 2001/2002, SGH
 • Informator 2002/2003, SGH
 • Informator 2003/2004, SGH
 • Informator 2002, red. Zofia Ratajczak, Mariola Maruszczyk, UKA
 • Informator 2004, UKA
 • Informator 2002, FPAKE
 • Instytut Badawczy – Fundacja Rektorów Polskich, red. Jerzy Wo¼nicki, KRASP
 • Jako¶æ kszta³cenia i akredytacja w szkolnictwie wy¿szym w Polsce, Instytut Problemów Wspó³czesnej Cywilizacji
 • Jako¶æ kszta³cenia w szkolnictwie wy¿szym, Wach Piotr; Phare, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej
 • Jako¶æ w Szkolnictwie Wy¿szym, red. El¿bieta Wnuk-Lipiñska, Maria Wójcicka, Centrum Badañ Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wy¿szego Uniwersytet Warszawski
 • Kadencje rektorskie 1990-1996 , red.Ewa Chmielecka, Instytut Spraw Publicznych
 • Kierunki studiów ekonomicznych – stan obecny i propozycje zmian, red. Emil Panek, FPAKE, FEP, UKA
 • Korzy¶ci dla sektora edukacji w Polsce, Europejski Fundusz Spo³eczny
 • KRASP – Informator, KRASP
 • Mierzenie jako¶ci pracy liceum – Poradnik, Dzierzgowska Irena, Kalinowska Maria, CODN
 • Model Publiczny Szko³y Wy¿szej, red. Jerzy Wo¼nicki, KRASP
 • Model Zarz±dzania Publiczn± Instytucj± Akademick±, red. Jerzy Wo¼nicki, Instytut Spraw Publicznych
 • Nauka i Szkolnictwo Wy¿sze 5/95, Centrum Badañ Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wy¿szego Uniwersytet Warszawski
 • O etosie nauczyciela akademickiego, red. Janina Filek, Akademia Ekonomiczna w Krakowie
 • Obszar, cele i formu³a instytucjonalnych badañ nad szkolnictwem, red. Jerzy Wo¼nicki, KRASP
 • Procesy samooceny, Kells Herbert R., Wyd. UMCS
 • Promocja jako¶ci studiów w drodze miêdzyuczelnianej certyfikacji i dyplomów dla studiów z zakresu ekonomii i zarz±dzania, ORSE
 • Prywatyzacja Szkolnictwa Wy¿szego w Polsce, red. Bronis³aw Misztal, Stowarzyszenie Rektorów i Za³orzycieli Uczelni Niepañstwowych
 • Przysz³o¶æ polskiej nauki i szkolnictwa wy¿szego, red. Ma³gorzata Wieteska-Rostek, Forum Spraw Publiczych
 • Rola wy¿szej uczelni w rozwoju spo³ecznym i ekonomicznym regionu, red. Jerzy Dietl, Zofia Sapijaszka, FEP
 • Seminarium: Uczelnie i ich otoczenie, mo¿liwo¶ci i formy wspó³dzia³ania, ORSE, OPA
 • System akredytacji programów kszta³cenia menad¿erskiego 1998, Stowarzyszenie Edukacji Menad¿erskiej FORUM
 • System akredytacji programów kszta³cenia menad¿erskiego 2001, Stowarzyszenie Edukacji Menad¿erskiej FORUM
 • System Oceny Jako¶ci Kszta³cenia w Szko³ach Wy¿szych, Kawecki Janusz, Rada G³ówna Szkolnictwa Wy¿szego
 • System zapewniania jako¶ci kszta³cenia w WSHE w £odzi, Saryusz-Wolski Tomasz, Figlewicz Renata, Wyd WSHE
 • Szkolnictwo Wy¿sze – Informator 1999, Chrobak-Marsza³ Hanna, MEN
 • Szkolnictwo Wy¿sze – Informator 2000, Chrobak-Marsza³ Hanna, MEN
 • Szkolnictwo Wy¿sze w krajach Unii Europejskiej, Ryszard Mosakowski, Wyd. Politechniki Gdañskiej
 • Szko³y Jako¶ci, Bonstingl John Joy, CODN
 • Szko³y Wy¿sze wobec dylematów i wyzwañ wspó³czesno¶ci, Wo¼nicki Jerzy, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
 • Szko³y Wy¿sze i ich Finanse w 1998 r., GUS
 • Szko³y Wy¿sze i ich Finanse w 1999 r., GUS
 • Szko³y Wy¿sze i ich Finanse w 2000 r., GUS
 • Szko³y Wy¿sze i ich Finanse w 2001 r., GUS
 • Szko³y Wy¿sze i ich Finanse w 2002 r., GUS
 • Szko³y Wy¿sze w partnerstwie ze swoim otoczeniem, Jerzy Wo¼nicki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
 • Sztuka dobrego studiowania, Polañska Aurelia, Wyd. Ma³opolskiej Wy¿szej Szko³y Ekonomicznej w Tarnowie
 • Technika doskonalenia jako¶ci, Holtz Ingrar, WSiP
 • Uczelnie niepañstwowe w procesie rozwoju pañstwa polskiego, red. Marian Szczê¶niak, Ma³gorzata Wieteska-Rostek, Stowarzyszenie Rektorów i Za³orzycieli Uczelni Niepañstwowych
 • Wewnêtrzny System Zapewniania Jako¶ci Kszta³cenia, Chajnacka Ewa, Macukow Bohdan, Saryusz-Wolski Tomasz, Witkowski Marek, INQUEST
 • Wyzwania Unii Europejskiej dla Podstaw, Umiejêtno¶ci i Wiedzy Przysz³ych Menad¿erów, red. Jerzy Dietl, Zofia Sapijaszka, FEP
 • Zagro¿enia przysz³o¶ci: krach i rozwój, red. Marian Szczê¶niak, Ma³gorzata Wieteska-Rostek, Forum Spraw Publiczych
 • Za³o¿enia systemu badañ naukowych, red. Jerzy Wo¼nicki, KRASP
 • Zapewnianie Jako¶ci Kszta³cenia, red. Maria Wójcicka, Instytut Spraw Publicznych
 • Zapewnianie jako¶ci kszta³cenia w szkole wy¿szej, red. Krystyna Lisiecka, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach
 • Zarz±dzanie jako¶ci±, Chrabiera Joanna, Doroszewicz Stefan, Zbierzchowska Anna, CIM
 • Zarz±dzanie przez jako¶æ, Bank John,
 • Zeszyty Metodyczne 10, red. Ewa Chmielecka, Barbara Minkiewicz, ORSE
 • Zewnêtrzne zapewnienia jako¶ci kszta³cenia w szkolnictwie wy¿szym, red. Maria Wójcicka, Jolanta Urbaniakowa, Centrum Badañ Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wy¿szego Uniwersytet Warszawski
 • Zmiana modelu kszta³cenia ekonomistów na przyk³adzie SGH, red. El¿bieta Adamowicz, Ewa Chmielecka, Adam Translations
 • Zmiany na rynku edukacji ekonomicznej w Polsce w latach dziewiêædziesi±tych, red. Barbara Minkiewicz, Biuro Koordynacji Kszta³cenia Kadr Fundusz Wspó³pracy
 • Zmiany w kszta³ceniu w zakresie zarz±dzania i biznesu w Posce w drugiej po³owie lat 90, red. Barbara Minkiewicz, Anna Osterczuk-Koziñska, Biuro Koordynacji Kszta³cenia Kadr

publikacje obcojêzyczne
 • Annual Report 1999, red. Gordon A.Haaland, CHEA
 • Audencia Nantes School of Management, red. Aissa Dermouche
 • Autonomy and External Control, Wolf Klaus Dieter, Erfurter Beitraege zur Hochschulforschung und Wissenschaftspolitik
 • Boletin de Investigation de EADA, EADA Research Newsletter
 • Changes in Higher Education in Central European Countries, red. Ireneusz Bia³ecki, Ma³gorzata D±browa-Szefler, Centre for Science Policy and Higher Education
 • Conference Programme, INQAAHE Biennal Conference 14th-17th April 2003
 • Employment and working conditions of academic staff in Europe, red. Enders Jurgen, GEW
 • Executive education casebook 2001, red. Chris Letcher, Hobsons
 • Forum 01/3, red. Martine Plompen, EFMD
 • L`Universite de Paris-Sorbonne, Paris IV; Juillet 1995, red. Rene Morex, CNE
 • Membership list, EFMD
 • Model of the public institution, red. Jerzy Wo¼nicki, KRASP
 • Polish-American MBA at the Warsaw School of Economics, Sulejewicz Aleksander, Zaidi Mahmood, SGH
 • Quality Assurance Agencies, red. Ton Vroeijenstijn, INQAAHE
 • Quality in Higher Education, Nov. 2000, red. Lee Harvey, Carfax Publishing
 • Quality in Higher Education April 2001, red. Lee Harvey, Carfax Publishing
 • Quality in Higher Education Vol. 5, No 3; 11.1999, red. Lee Harvey, Carfax Publishing
 • Quality in Higher Education Vol. 6, No 1; 04.2000, red. Lee Harvey, Carfax Publishing
 • Quality Review, red. Gordon A.Haaland, Council for Higher Education Accreditation
 • RAPORT D`EVALUATIOON, red. Pierre Landerriere, CNE
 • Strategic Management and Universities Institutional Development, red. Andris Barlban, EUA
 • The Competency Standards Project. Another Approach to Accreditation Review, CHEA
 • Unoesco Sourcers Nr 32 – December 1991, red. Rene Lefort, Unesco