Strona g³ówna » Cookies

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Cookies

1. Serwis wykorzystuje tzw. pliki cookies ("ciasteczka"), czyli dane informatyczne, w szczególno¶ci niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze osoby korzystaj±cej z Serwisu. Zawieraj± one nazwê strony internetowej, z której pochodz±, informacjê o czasie przechowywania cookies na urz±dzeniu U¿ytkownika oraz wygenerowany unikalny numer.

2. Mechanizmy cookies wykorzystywane s± w Serwisie w celu dostarczania anonimowych danych statystycznych o ruchu u¿ytkowników i korzystaniu przez nich ze stron internetowych Serwisu.

3. W serwisie wykorzystujemy dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz sta³e. Cookies sta³e przechowywane s± w urz±dzeniu U¿ytkownika przez czas okre¶lony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usuniêcia przez U¿ytkownika. Z kolei Cookies sesyjne s± plikami tymczasowymi, które przechowywane s± w urz±dzeniu U¿ytkownika do czasu opuszczenia strony, wylogowania lub wy³±czenia przegl±darki internetowej.

4. Wiêkszo¶æ przegl±darek ma ustawione automatyczne przyjmowanie ciasteczek. U¿ytkownicy Serwisu w ka¿dej chwili mog± dokonaæ zmiany ustawieñ w celu blokowania plików cookies lub otrzymywania ka¿dorazowo informacji o ich zamieszczeniu w urz±dzeniu U¿ytkownika Serwisu. Szczegó³owe informacje na temat obs³ugi plików cookies dostêpne s± w pomocy danej przegl±darki.

W celu zarz±dzania ustawieniami cookies wybierz z listy poni¿ej przegl±darkê internetow±, której u¿ywasz i postêpuj zgodnie z instrukcjami:

5. Pliki cookies zamieszczane w urz±dzeniu U¿ytkownika Serwisu wykorzystywane mog± byæ równie¿ przez oprogramowanie Google Analytics. Wiêcej informacji na temat tych ciasteczek mo¿na znale¼æ na stronie internetowej Polityka ochrony prywatno¶ci Google Analytics.