Strona g³ówna » Badania

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Copyright

Niniejsza strona internetowa (Strona), w tym jej struktura oraz projekt graficzny, stanowi± wy³±czn± w³asno¶æ Szko³y G³ównej Handlowej w Warszawie (SGH) oraz podlegaj± ochronie zgodnie z Ustaw± z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z dnia 23 lutego 1994 r., Nr 24, poz. 83, z pó¼niejszymi zmianami). Kopiowanie elementów Strony, informacji, tekstów, zdjêæ, czy te¿ innych elementów graficznych, jak równie¿ znaków graficznych zamieszczonych na Stronie, do celów publicznych lub komercyjnych (m.in. w celu wykorzystania w ca³o¶ci, czê¶ci lub w formie zmodyfikowanej w innych serwisach WWW, w publikacjach elektronicznych lub w wersji materialnej), bez uprzedniej zgody SGH, jest zabronione.

SGH zastrzega sobie prawo do zmiany oraz poprawiania informacji zawartych na Stronie w ka¿dym czasie, bez wcze¶niejszego powiadomienia u¿ytkowników sieci internet.

SGH nie ponosi ¿adnej odpowiedzialno¶ci za zawarto¶æ stron internetowych nie stanowi±cych w³asno¶ci SGH, do których odno¶niki (linki) zosta³y zamieszczone na niniejszej Stronie.

W celu uzyskania zgody nale¿y skontaktowaæ siê z:

Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie
Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej
Al. Niepodleg³o¶ci 162 lokal 150
02-554 Warszawa
tel. (22) 564 9723
e-mail: cren@sgh.waw.pl