Oferta szkoleniowa Centrum

Strona g³ówna » Szkolenia » Cykl Zarz±dzanie ryzykiem » Cykl szkoleñ "Zarz±dzanie ryzykiem"

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Cykl szkoleñ "Zarz±dzanie ryzykiem"

W zwi±zku z rosn±cym znaczeniem problematyki instytucjonalnego zarz±dzania ryzykiem Centrum organizuje cykl szkoleñ z tego obszaru dla pracowników wyznaczonych jednostek SGH oraz kadry kierowniczej.

Dodatkowo dla ca³ej spo³eczno¶ci pracowników Uczelni zostanie przygotowany specjalny pakiet materia³ów edukacyjnych z tego zakresu dostêpnych na platformie e-learningowej.

 

Zapraszamy do zapoznania siê ze szczegó³owymi informacji dotycz±cymi poszczególnych edycji.