Oferta szkoleniowa Centrum

Strona g³ówna » Szkolenia » Doradztwo

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Doradztwo

W ramach naszej oferty zapewniamy doradztwo w zakresie kszta³towania rozwoju pracowników firmy. Wspomagamy budowê strategii rozwoju kompetencji i podnoszenia kwalifikacji, jak równie¿ kompletnych systemów wspomagaj±cych ten proces. Uczymy, jak rozwi±zywaæ sytuacje konfliktowe. Wspieramy w tworzeniu ca³o¶ciowych strategii kszta³cenia korporacyjnego.

Rozwój firmy opiera siê w ogromnym stopniu na rozwoju jej pracowników. Dlatego te¿ odpowiedni system szkoleñ i zdobywania nowych kwalifikacji jest nieocenion± przewag± kompetencyjn± przedsiêbiorstwa. Kapita³ intelektualny przedsiêbiorstwa podnosi warto¶æ firmy, pozwala jej kreowaæ nowe produkty i wyprzedzaæ rynkowe trendy, a wiêc sprawia, ¿e firma jest bardziej konkurencyjna.

Maj±c dobrego partnera, ³atwiej jest rozpoznaæ potrzeby szkoleniowe i zaplanowaæ ¶cie¿ki kariery swoich pracowników. Twoim partnerem mo¿e byæ najbardziej utytu³owana uczelnia ekonomiczna w Polsce – Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie.