Oferta szkoleniowa Centrum

Strona g³ówna » Szkolenia » Szkolenia online

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Szkolenia online

W ofercie szkoleniowej SGH znajduj± siê szkolenia prowadzone metodami e-learningow± oraz blended learning. Dziêki organizacji kursów w internecie, uczestnicy maj± mo¿liwo¶æ dostosowania czasu i tempa nauki do swoich potrzeb. Forma ta pozwala tak¿e na przeszkolenie z danego zagadnienia wielu pracowników, nie zaburzaj±c normalnego funkcjonowania firmy.

Ka¿de ze szkoleñ zawiera kilka modu³ów udostêpnianych online w odstêpach np. tygodniowych. Uczestnicy zapoznaj± siê indywidualnie z tre¶ciami szkoleniowymi, rozwi±zuj± zadania i case studies, a tak¿e wype³niaj± testy sprawdzaj±ce poziom ich wiedzy. S± oni równie¿ zobligowani do udzia³u w dyskusjach na forum, omawiania zagadnieñ proponowanych przez trenera, a czasem równie¿ pracy w grupach. Aktywno¶æ pracowników podczas zajêæ online mo¿e byæ systematycznie oceniana przez prowadz±cego, co umo¿liwia kompleksow± analizê osi±ganych wyników – znacznie szersz± ni¿ w przypadku opierania siê jedynie na testach wiedzy. Warto podkre¶liæ, i¿ multimedialne tre¶ci szkoleniowe s± przygotowane w takiej strukturze metodycznej, która gwarantuje bogat± interakcjê uczestników zajêæ z materia³em. Z kolei wirtualne zajêcia, oparte na przygotowanych wcze¶niej scenariuszach, zapewniaj± pe³n± interakcjê kursantów z prowadz±cym i innymi uczestnikami zajêæ.

Ostateczny program szkolenia, zakres prac wymagany od uczestników oraz harmonogram udostêpniania modu³ów jest ustalany indywidualnie z firm± zamawiaj±c± szkolenie.