Projekty specjalne Centrum

Strona g³ówna » Projekty » Econet – Wirtualna Przestrzeñ Wspó³pracy Akademii Ekonomicznych

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Econet – Wirtualna Przestrzeñ Wspó³pracy Akademii Ekonomicznych

Projekt econet — Wirtualna Przestrzeñ Wspó³pracy Akademii Ekonomicznych to inicjatywa maj±ca na celu rozwijanie dzia³alno¶ci e-edukacyjnej przez piêæ pañstwowych uczelni ekonomicznych w Polsce. Obecnie zosta³o uruchomionych piêæ wirtualnych wyk³adów, w których uczestniczy po 25 studentów z ka¿dej uczelni (po 5 studentów w ka¿dym z wyk³adów). Pilota¿owe przedmioty online to: Przywództwo w organizacjach — analiza najlepszych praktyk, Gra symulacyjna TEES, Podejmowanie decyzji z wykorzystaniem modeli hybrydowych, Zarz±dzanie infrastruktur± informatyczn± oraz Strategia kreatywna w reklamie.

Wiêcej informacji na: www.econet.pl.