Projekty specjalne Centrum

Strona g³ówna » Projekty » Ekonomiczny Uniwersytet Dzieciêcy

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Ekonomiczny Uniwersytet Dzieciêcy

Ogólnopolski projekt edukacyjny Ekonomiczny Uniwersytet Dzieciêcy ruszy³ w 2008 roku. Przedsiêwziêcie ma na celu popularyzacjê wiedzy i budowanie ¶wiadomo¶ci ekonomicznej w¶ród dzieci ju¿ od najm³odszych lat. Oferta edukacyjna EUD skierowana jest do uczniów klas pi±tych i szóstych szkó³ podstawowych. Program obejmuje równie¿ serie spotkañ dla rodziców z zakresu wychowania i kszta³towania postaw u najm³odszych. Partnerem strategicznym projektu jest Narodowy Bank Polski.

Ekonomiczny Uniwersytet Dzieciêcy prowadzony jest przez Fundacjê Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych we wspó³pracy z lokalnymi partnerami: w Warszawie – przy Szkole G³ównej Handlowej w Warszawie, w Katowicach – przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, w Bia³ymstoku – przy Uniwersytecie w Bia³ymstoku, w Be³chatowie – we wspó³pracy z Urzêdem Miasta Be³chatów (do czerwca 2011 r.), w Poznaniu – przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz w Kielcach przy Wy¿szej Szkole Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipiñskiego.

Uniwersytet dzia³a w systemie semestralnym. Ka¿dy semestr obejmuje sze¶æ spotkañ trwaj±cych po dwie godziny lekcyjne. Problematyka zajêæ koncentruje siê wokó³ zagadnieñ z zakresu zarz±dzania, ekonomii, marketingu, historii gospodarczej, psychologii i etyki biznesu (zobacz: aktualny program zajêæ dla dzieci oraz program zajêæ archiwalnych edycji EUD). Organizatorzy staraj± siê przy tym, aby przekazywana wiedza dostosowana by³a poziomem trudno¶ci do wieku odbiorców, a jêzyk przekazu by³ zrozumia³y. Przystêpno¶æ tre¶ci jest wzmacniana przez ró¿nego typu wizualizacje multimedialne. Spotkania maj± charakter interaktywny – s± po³±czeniem wyk³adu, dyskusji, prac warsztatowych i publicznej prezentacji ich wyników. Czêstym punktem zajêæ na EUD s± quizy, turnieje, symulacje, prace plastyczne. Podczas warsztatów mali studenci wcielaj± siê w rozmaite role: kierowników zespo³ów, negocjatorów, inwestorów gie³dowych czy specjalistów ds. marketingu, ucz±c siê przy tym pracy w grupie, samodzielnego my¶lenia i planowania.

Zajêcia prowadzone s± przez nauczycieli akademickich partnerskich uczelni oraz ekspertów Fundacji (zobacz: Wyk³adowcy). W realizacji zajêæ warsztatowych pomagaj± wolontariusze, w tym studenci z kierunków ekonomicznych oraz psychologii, pe³ni±c role opiekunów grup.

Po ka¿dym spotkaniu na stronie internetowej publikowane s± materia³y edukacyjne z wyk³adu, relacja wideo z zajêæ oraz prezentowana jest galeria zdjêæ, zawieraj±ca zarówno fotografie samych uczestników zajêæ, jak równie¿ wyników ich prac warsztatowych (zobacz: Baza wiedzy). Dziêki temu uczestnicy zajêæ maj± szansê przypomnieæ sobie omówiony materia³, nieobecni – nadrobiæ zaleg³o¶ci, za¶ rodzice – podejrzeæ swoje pociechy podczas pracy i zorientowaæ siê w przerabianej na zajêciach tematyce zajêæ.

Na zakoñczenie ka¿dego ze spotkañ nasi studenci otrzymuj± wpisy do indeksu, bêd±ce po¶wiadczeniem ich obecno¶ci na zajêciach. Ka¿dy student Uniwersytetu, który obecny jest na minimum 4 z 6 spotkañ w danym semestrze, otrzymuje dyplom. Osoby uczestnicz±ce we wszystkich spotkaniach – dyplom z wyró¿nieniem. Dodatkowo dla chêtnych przewidziano test z zakresu zrealizowanych semestralnych zajêæ. Student, który uzyska najwy¿sz± notê w danym o¶rodku, otrzymuje warto¶ciow± nagrodê (zobacz: Galeria Najlepszych i Prezentacja nagród).

W ramach spotkañ EUD organizowane s± równie¿ zajêcia dla rodziców (zobacz: aktualny program zajêæ dla rodziców oraz archiwum spotkañ z rodzicami). Zajêcia te maj± pomóc w wychowaniu ekonomicznym dzieci oraz kszta³towaniu u najm³odszych postaw i zachowañ przedsiêbiorczych. Na spotkaniach z opiekunami omawiane s± nastêpuj±ce kwestie: jak przysposobiæ dziecko do rozs±dnego dysponowania pieniêdzmi, jak wychowywaæ w dobie internetu i otaczaj±cej nas technologii, jak wykszta³ciæ w dziecku wra¿liwo¶æ etyczn±, jak wspieraæ dziecko w nauce, jak± rolê w procesie kszta³towania postaw asertywnych u dziecka pe³ni rodzic, czy i jak mo¿na kszta³towaæ w dziecku umiejêtno¶æ kreatywnego my¶lenia, jak rodzice mog± pomóc dziecku w odkrywaniu jego zainteresowañ oraz wiele innych równie wa¿nych i interesuj±cych zagadnieñ z zakresu wychowania.

Dotychczas zrealizowano siedem edycji zajêæ w Warszawie, cztery edycje EUD w Katowicach, Bia³ymstoku i Be³chatowie i jedn± w Poznaniu (zobacz: Archiwum). Ka¿da edycja zajêæ liczy od 100 do nawet 150 uczestników. Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone w¶ród uczniów i rodziców wraz z opiniami zbieranymi na bie¿±co pozwalaj± na bardzo pozytywn± ocenê zajêæ i ich efektywno¶ci. A¿ 97% studentów EUD jest zadowolonych z uczestnictwa w zajêciach.

W pa¼dzierniku 2009 r. Ekonomiczny Uniwersytet Dzieciêcy zosta³ objêty patronatem honorowym Ministra Edukacji Narodowej. Patronat stanowi szczególnego rodzaju wyró¿nienie dla przedsiêwziêæ bezpo¶rednio zwi±zanych z edukacj± i wychowaniem.

Wiêcej informacji na: www.uniwersytet-dzieciecy.pl