Oferta szkoleniowa Centrum

Strona g³ówna » Szkolenia » Kursy dla kierowników jednostek » II edycja Kursu

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

II edycja Kursu

Kurs doskonalenia umiejêtno¶ci kierowniczych

  • Diagnoza w³asnej osobowo¶ci w kontek¶cie dzia³añ kierowniczych
  • Kierowanie lud¼mi – budowanie kompetencji
  • Zarz±dzanie czasem
  • Negocjacje

  • Prowadz±cy: dr Rafa³ Mrówka

 

Kurs odby³ siê w dniach 9-10 grudnia 2004 r. (szkolenie trwa³o 2 dni).

Uczestnicy kursu (II edycja) otrzymali certyfikaty po¶wiadczaj±ce realizacjê programu zajêæ.

Dodatkowe pytania prosimy kierowaæ na adres e-mail: cren@sgh.waw.pl


zobacz program szkolenia[ Zobacz wyniki ankiety przeprowadzonej po szkoleniu ]