Oferta szkoleniowa Centrum

Strona g³ówna » Szkolenia » Seminaria » Instrukcja kancelaryjna

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Instrukcja kancelaryjna

W dniach 12-15 lutego 2010 r. odby³o siê szkolenie Instrukcja kancelaryjna adresowane do pracowników sekretariatów Kaclerza i Rektora oraz Zespo³u Obs³ugi W³adz Akademickich. W pierwszym dniu uczestnicy wziêli udzia³ w spotkaniu ogólnym, za¶ 15 lutego mia³y miejsce godzinne konsultacje indywidualne w poszczególnych jednostkach.

Szkolenie poprowadzi³ p. Krzysztof Pilecki, Dyrektor Archiwum UW.