Oferta szkoleniowa Centrum

Strona g³ówna » Szkolenia » Kursy dla kierowników jednostek » IV edycja Kursu

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

IV edycja Kursu

Kurs doskonalenia umiejêtno¶ci kierowniczych

  • Diagnoza w³asnej osobowo¶ci w kontek¶cie dzia³añ kierowniczych
  • Zarz±dzanie zespo³em – podstawowe zasady
  • Kierowanie i przewodzenie
  • Motywowanie zespo³u

  • Prowadz±cy: dr Rafa³ Mrówka

 

Kurs odbywa³ siê w dniu 2 i 6 marca 2009 r.

Galeria zdjêæ ze szkolenia w dniu 2 marca 2009 r.:

 

Galeria zdjêæ ze szkolenia w dniu 6 marca 2009 r.:

 

 

Dodatkowe pytania prosimy kierowaæ na adres e-mail: cren@sgh.waw.pl


zobacz program szkolenia