Oferta szkoleniowa Centrum

Strona g³ówna » Szkolenia » Seminaria » Kapita³ intelektualny

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Kapita³ intelektualny

3 czerwca 2006 r. Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH zorganizowa³o seminarium po¶wiêcone zagadnieniom kapita³u intelektualnego (KI). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Katedry Zarz±dzania w Gospodarce, Katedry Teorii Zarz±dzania, Katedry Analizy Dzia³alno¶ci Przedsiêbiorstwa SGH oraz CREN.

Uczestnicy wys³uchali wyst±pienia dr Andrzeja Wodeckiego z UMCSu po¶wiêconego projektowi mierzenia KI na terenie Lubelszczyzny, finansowanemu z funduszy unijnych (ZPORR, EFS). Projekt ten realizowany jest przez Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie wraz z lokalnymi Partnerami.

W drugiej czê¶ci seminarium odby³a sie dyskusja na temat metod i wska¼ników badania kapita³u intelektualnego, zarówno na poziomie przedsiêbiorstwa, jak i regionu. Omawiano równie¿ cele realizacji i sposoby wykorzystania wyników tego typu badañ. Efektem seminarium jest nawi±zanie wspó³pracy pomiêdzy o¶rodkami akademickimi w zakresie KI. Nakre¶lono równie¿ dalszy rozwój prac, w szczególno¶ci dotycz±cych analizy rezultatów pilota¿owego projektu.