Projekty specjalne Centrum

Strona g³ówna » Projekty » Konferencje i seminaria

Wydrukuj stronê   Poleæ znajomemu

Konferencje i seminaria

Konferencje

CREN SGH bierze czynny udzia³ w organizacji konferencji po¶wiêconych e-edukacji. Za przyk³ad mog± s³u¿yæ konferencje, których jeste¶my wspó³organizatorem – Rozwój e-edukacji w ekonomicznych szkolnictwie wy¿szym [18 listopada 2004], [17 listopada 2005], [16 listopada 2006], [22 listopada 2007], [13 listopada 2008], [19 listopada 2009], [18 listopada 2010], jak równie¿ organizowane przez inne o¶rodki, które zapraszaj± reprezentantów CREN SGH do Rad Programowych i Komitetów Organizacyjnych.


Seminaria

CREN SGH prowadzi seminaria omawiaj±ce zagadnienia e-edukacji. Jest te¿ gospodarzem szeregu spotkañ zespo³ów ekspertów ds. e-learningu, w których uczestnicz± reprezentanci wielu uczelni z ca³ej Polski.

15 kwietnia 2010 r. odby³o siê seminarium CREN SGH, którego celem by³o omówienie: mo¿liwo¶ci tworzenia w³asnych stron www na potrzeby dydaktyczne przy pomocy aplikacji Niezbêdnik e-sgh oraz przyk³adów bezp³atnych aplikacji s³u¿±cych do tworzenia ró¿nych form prezentacji tre¶ci wyk³adowych i interaktywnych. Seminarium adresowane by³o do grona wyk³adowców, którzy w bie¿±cym semestrze prowadz± przedmiot kierunkowy uzupe³niony w programie studiów o godziny do samodzielnej pracy studenta pod kontrol± nauczyciela.

 

Dzia³alno¶æ seminaryjn± w 2009 roku realizowali¶my w ramach rozpoczêtego we wrze¶niu 2008 r. cyklu s³u¿±cego doskonaleniu warsztatu e-nauczyciela. Pierwsze z nich odby³o siê w dniu 19 lutego 2009 r., a powtórzone zosta³o dla kolejnej grupy wyk³adowców online w dniu 2 marca 2009 roku. Tre¶ci± spotkania by³y metody aktywnego w³±czania studentów w proces uczenia siê online w oparciu o model 4-fazowy M.R.Pratt.

 

W 2008 roku CREN SGH uruchomi³ nowy cykl spotkañ – "Doskonalenie warsztatu metodycznego nauczyciela online". W dniach 15, 16 i 25 wrze¶nia 2008 r. odby³y siê pierwsze spotkania – indywidualne konsultacje dla nauczycieli prowadz±cych zajêcia na platformie e-sgh.pl.

W¶ród spotkañ i seminariów, których CREN SGH by³ gospodarzem w 2008 roku, nale¿y wymieniæ przede wszystkim:

 • 11 stycznia 2008 r., spotkanie Zespo³u ds. kryteriów oceny kursu internetowego SEA;
 • 8 marca 2008 r., spotkanie Zespo³u ds. kryteriów oceny kursu internetowego SEA;
 • 25 marca 2008 r., spotkanie Zespo³u ds. kryteriów oceny kursu internetowego SEA;
 • 12 kwietnia 2008 r., spotkanie Zespo³u ds. kryteriów oceny kursu internetowego SEA;
 • 6 czerwca 2008 r., spotkanie Zespo³u ds. kryteriów oceny kursu internetowego SEA;
 • 20 czerwca 2008 r., Walne Zebranie Cz³onków Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego (SEA); 
 • 19 sierpnia 2008 r., Walne Zebranie Cz³onków Stowarzyszenia E-learningu (SEL); 
 • 2 pa¼dziernika 2008 r., „Jak uczyæ przedsiêbiorczo¶ci?”, seminarium FPAKE dla nauczycieli szkó³ ponadgimnazjalnych;
 • 16 grudnia 2008 r., Seminarium Komisji Akredytacyjnej FPAKE

 

W¶ród spotkañ i seminariów z 2007 roku, warto wspomnieæ:

 • 21 lutego 2007 r., seminarium "Wdro¿enia e-learningu w PriceWaterhouseCoopers";
 • 14 marca 2007 r., seminarium "Przygotowanie e-szkoleñ przez trenerów wewnêtrznych w firmie";
 • 22 marca 2007 r., posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego;
 • 14 czerwca 2007 r., seminarium "Projekt NBPortal.pl – przygotowanie e-szkoleñ – wspó³praca z autorami i firmami e-learningowymi";
 • 29 czerwca 2007 r., Walne Zebranie Cz³onków SEA oraz Seminarium Praktyków e-Edukacji "E-edukacja: dziedzina praktyki, czy nauki?"Warto ró¿nie¿ wymieniæ seminaria i spotkania z 2006 r.:

 • 10 lipca 2006 r., zebranie za³o¿ycielskie Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego,
 • 21 listopada 2006 r., seminarium "Coaching jako uzupe³nienie e-learningu", udzia³ w spotkaniu wziêli cz³onkowie Stowarzyszenia E-learningu;
 • 11 grudnia 2006 r., spotkanie Zespo³u ds. metodyki tworzenia standardów Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego,
 • 14 grudnia 2006 r., Seminarium Praktyki E-edukacji, "E-edukacja: jako¶æ i otwarto¶æ".


W semestrze letnim 2004/2005 CREN SGH zorganizowa³ seriê 5 seminariów otwartych oraz seminaria dla konkretnych grup odbiorców (za przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ seminarium dla pracowników Centrum Nauki Jêzyków Obcych SGH, które odby³o siê 9 marca 2005 r.).